Chabařovice - CZ042.3510.4214.0311.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chabařovice

  Číslo obce PRVKUK 0311
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0311
  Kód obce 568007
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0311.02 Roudníky 14183 141836
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chabařovice – Roudníky leží západně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 155 – 190 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 230 trvale bydlících obyvatel a je zde 25 rekreačních objektů. Zástavba rodinnými domy je soustředěná podél místních komunikací. Obcí protéká Modlanský potok, který náleží do povodí Labe. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 230 236 248 260 - - -
   přechodně bydlící 50 61 80 100 - - -
   celkem 280 297 328 360 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   106 134 184 247 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Roudníky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Roudníky OPSKUL.003.
   Voda přitéká z okresu Teplice z VDJ Modlany – Roudníky – 1 x 150 m3 (264,42 / 267,92 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice – Doubravka II. zásobovaného z vodárenské soustavy severní Čechy – Fláje. Na vodovod je napojeno 46 % obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Rozšíření vodovodu do dalších částí obce a připojení dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 248 260 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Roudníky má jednotnou kanalizační síť K-UL.004-J.N. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace a od 25 % jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2004 - 2005 je připravena k zahájení akce dostavba kanalizace a napojení na ČOV Modlany o kapacitách 1 x ČS a výtlaku DN 100 v délce 2000 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Roudníky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Roudníky PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8,0 5,0 13,0

  Mapa