Malá Veleň - CZ042.3502.4202.0031.02 - stav 2004

 1. Obec

  Malá Veleň

  Číslo obce PRVKUK 0031
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0031
  Kód obce 562700
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0031.02 Jedlka 09038 90387
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Malá Veleň - Jedlka leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 200,00 - 220,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 20 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba převážně rodinnými domy je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Jižním okrajem obce protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. V obci má své sídlo firma Marwi CZ s.r.o. – výroba a montáž součástek k jízdním kolům (140 zaměstnanců).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 145 143 140 137 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 205 203 200 197 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   124 124 124 124 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jedlka je zásobena z místního vodovodu Jedlka (M-DC.070). Voda z pramenní jímky 0,50 l/s je přivedena do VDJ Jedlka 30 m3 (228,92 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. V obci je dalším zdrojem vody soukromý vrt, který je v současné době mimo provoz.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 86% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita vody je vyhovující
   Vodovod je v majetku a provozování obce Malá Veleň.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Převážná část vodovodního potrubí je nová (70%), zbývající řady bude nutno rekonstruovat. Obec má zájem o připojení dalších obyvatel. Pro případnou novou zástavbu navrhnout zásobní řady dle koncepce zástavby.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 070/1 CS.DC 070/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 070/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 070/2 ZD.DC 070/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 070/1 30 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Jedlka není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 35% obyvatel, 55% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 10% obyvatel má septik se vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Zastupitelstvo obce Malá Veleň schválilo v roce 2003 program odkanalizování obce pomocí domovních čistíren odpadních vod. Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou OLIMPEX export-import, s.r.o. se sídlem v Plzni.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa