Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.06 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.06 Mrzlice 04820 48208
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mrzlice leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je vesnického charakteru tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 – 400 m n. m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obcí protéká Mrzlický potok, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 53 56 60 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 60 61 64 68 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 53 56 60 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mrzlice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.4. Zdrojem vody je VDJ Mrzlice – 1 x 250 m3 (415,11 / 418,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 001/3 VDJ.TP 001/3 Mrzlice 1x250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 001/1 VDJ.TP 001/1 Hrobčice 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 001/2 VDJ.TP 001/2 Razice 1x150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mrzlice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným vsakováním, 30 % obyvatel odpadní vody ze septiků vypouští do povrchových vod, 30 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina a 10 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mrzlice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a stávající septiky intenzifikovat.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 860 m a výstavba kořenové ČOV pro 100 EO. Hrubé předčištění je řešeno formou ručně stíraných česlí, lapákem písku a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy horizontální podpovrchově protékané a vertikální kořenové filtry. Přepad vyčištěné odpadní vody je gravitační v DN 250 v délce 195 m se zaústěním do Mrzlického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Mrzlice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 604,0 604,0

  Mapa