Chabařovice - CZ042.3510.4214.0311.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chabařovice

  Číslo obce PRVKUK 0311
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0311
  Kód obce 568007
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0311.01 Chabařovice 05049 50491
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Chabařovice leží severozápadně od Ústí nad Labem ve východním okraji Mostecké pánve v nadmořské výšce 195 – 215 m n. m., městem prochází silnice č. 253 a železniční trať Most – Ústí nad Labem. Jedná se o obec, kde žije do 2010 trvale bydlících obyvatel a je zde 65 rekreačních objektů. Zástavba rodinnými a bytovými domy je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protékají Důlní a Ždírnický potok, které náležejí do povodí Labe. Nacházejí se zde 2 rybníky, koupaliště a požární nádrž. Předpokládá se nárůst obyvatelstva o cca 330 obyvatel do r. 2015. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 004 2 079 2 204 2 330 - - -
   přechodně bydlící 130 146 173 200 - - -
   celkem 2 134 2 225 2 377 2 530 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 004 2 079 2 204 2 330 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Chabařovice je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SKUL.021 vodovodem SK-UL.021.1. Větší část města je zásobována z VDJ Chabařovice. Do VDJ Chabařovice – 2 x 400 m3 (226,40 / 228,40 m n. m.) přitéká voda ze zdroje Chabařovice a z VDJ Přestanov – 1 x 150 m3 (255,50 / 259,72) se zdrojem Přestanov. Část města je zásobována z okresu Teplice z VDJ Maršov PK 1 x 230 m3 (244,89 / 247,85 m n. m.) se zdrojem Maršov. Část města je zásobována z VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), je možné zásobování z města Ústí nad Labem.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 2 330 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Chabařovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.003-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do kanalizace.
   Převážná část kanalizace byla vybudována v letech 1925 - 1935. Stoky ve středu města jsou převážně betonové, vejčitého profilu 500/750 a 600/900. V severozápadní části, kde je zástavba mladší a je tvořena rodinnými domky, je kanalizace provedena z trub betonových, kruhového profilu DN 300 – DN 600 mm. Ve městě se nachází 10 kanalizačních výustí.
   Do povodí sběrače D spadají ulice Přestanovská, Řezáčova, Haškova, Za Stadionem, Masarykova, tř.Svobody, Na Konečné, horní část ulice Smetanovy. Jižní hranici tvoří levý břeh toku CPP. Obsahuje následující kanalizační výusti.
   Kanalizační výusť KV1 – Jedná se o výusť v ulici Teplické, profil stoky je DN 500 - beton, dále DN 300 - kamenina.
   Kanalizační výusť KV2, KV3 – kanalizační stoky na levém břehu Ždírnického potoka, na levé a pravé straně Smetanovy ulice. Jedná se o betonové stoky o profilu DN 500 zaústěné do Ždírnického potoka.
   Kanalizační výusť KV4 – je situována na levém břehu zakryté části CPP v místě jeho křížení se Smetanovou ulicí.
   Kanalizační výusť KV5 – Jedná se o výusť z jedné nemovitosti, č.p. 567 s obchodem, kde je uváděno 8 ekvivalentních obyvatel. Výusť je umístěna na pravém břehu zakryté části CPP, těsně před jeho výtokem do otevřeného koryta. Přepojena bude ze stávající šachty a napojena na počáteční šachtu gravitační části stoky D.

   Povodí sběrače C obsahuje ulice Teplickou, Kovářskou, Unčínskou, Křížovou, dolní část ulice Smetanovy, a část ulice M. Kršňákové situované na pravém břehu původního koryta Ždírnického potoka. Severní hranici tvoří pravý břeh CPP.
   Kanalizační výusť KV6 – je situovaná na pravém břehu Ždírnického potoka pod mostem v ulici M. Kršňákové. Vyúsťují do ní odpadní vody z povodí C.
   Povodí sběrače B tvoří ulice M. Kršňákové situované na levém a části pravého břehu původního koryta Ždírnického potoka.
   Kanalizační výusť KV7 – kanalizační stoka DN 300, kamenina, přítok do Ždírnického potoka z ulice M. Kršňákové z levé strany.
   Kanalizační výusť KV8 – kanalizační stoka DN 300, z ulice M.Kršňákové. Přítok z pravé strany.
   Kanalizační výusť KV9 – stoka v ulici M. Kršňákové, vedoucí vlevo podél Ždírníckého potoka po nezpevněné cestě mezi potokem a zahrádkami. Vyúsťuje ve vzdálenosti cca 135,0 m od křižovatky.
   Povodí sběrače A tvoří historické centrum města. Zahrnuje Husovo nám., náměstí 9.května a ulice Nádražní, V Aleji, U Haly, Radniční, Libušina, Bednářská a část ulice M. Kršňákové. Sběrač A je na východním okraji města u bývalé Černoújezdské ulice ukončen a odpadní vody jsou pravostraně vyústěny do Ždírnického potoka.
   Touto kanalizační výustí KV10 jsou vypouštěny odpadní vody v množství cca 44 000 m3 za rok, což představuje cca 45% produkovaných odpadních vod na území města.
   Odpadní vody jsou po předčištění v různých typech septiků vypouštěny do veřejné kanalizace – 100 % obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba kanalizačního systému Ústí nad Labem – napojení Chabařovic, byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006.

   Územní plán města předpokládá zrušení výusti KV 10 a vybudování kanalizačního sběrače, vedeného podél Ždírnického potoka do Předlic, kde dojde k napojení na kanalizační systém města Ústí nad Labem.
   Předmětem projektu je výstavba kanalizačního sběrače odvádějícího odpadní vody z města Chabařovic do kanalizační sítě města Ústí nad Labem. Tyto vody budou čištěny na městské čistírně odpadních vod v Neštěmicích. Sběrač bude zaústěn do stávající kanalizace v městské části Předlice a odváděn stokovou sítí (stoka „Z“, čerpací stanice ČS „Z“, sběrač „Y“) na ČOV.
   Realizací stavby dojde k odvedení odpadních vod z města Chabařovic. Dojde ke zrušení kanalizačních výustí KV1, KV2, KV3, KV5 a KV8 a k odstranění znečištění v recipientech. Zbývající kanalizační výusti (KV4, KV6, KV7, KV9 a KV10) budou sloužit pro odlehčení deštových vod. Těmito recipienty jsou původní koryto Ždírnického potoka a potok nazvaný CPP (centrální přeložka potoků) vybudovaný v rámci odvádění důlních vod z lomu Chabařovice. Vypouštěné odpadní vody, zejména v centru obce, kde je v původním korytě Ždírnického potoka průtok omezen na hygienické minimum 30 l/s, způsobují zejména v letním období nežádoucí zápach a zhoršují životní prostředí. Voda v potoce je viditelně znečištěna a tím také trpí vzhled koryta.

   Projektované kapacity:
   DN 500 – 589 m, DN 300 – 2866 m, DN 200 – 505 m, DN 150 – 175 m, DN 50 – 10 m, 4 x ČS Q = 15 l/s, Vodovod DN 150 – 20 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Chabařovice D PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chabařovice A PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chabařovice C PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chabařovice B PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  77,0 0,0 77,0

  Mapa