Chabařovice - CZ042.3510.4214.0311.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chabařovice

  Číslo obce PRVKUK 0311
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0311
  Kód obce 568007
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0311.01 Chabařovice 05049 50491
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Chabařovice leží severozápadně od Ústí nad Labem ve východním okraji Mostecké pánve v nadmořské výšce 195 – 215 m n. m., městem prochází silnice č. 253 a železniční trať Most – Ústí nad Labem. Zástavba rodinnými a bytovými domy je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Obcí protékají Důlní a Ždírnický potok, které náležejí do povodí Labe. Nacházejí se zde 2 rybníky, koupaliště a požární nádrž. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 004 2 079 2 266 2 160 2 081 2 026
   přechodně bydlící 130 146 104 122 122 122
   celkem 2 134 2 225 2 370 2 282 2 203 2 148
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 004 2 079 2 204 2 282 2 203 2 148
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Chabařovice je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Chabařovice SK-UL.021 vodovodem SK-UL.021.1. Větší část města je zásobována z VDJ Chabařovice 2 x 400 m3 (255,50 / 259,72 m n. m.). Do VDJ Chabařovice přitéká voda ze zdroje Chabařovice a z VDJ Přestanov – 1 x 150 m3 (226,40 / 228,40) se zdrojem Přestanov. Část města je zásobována z okresu Teplice z VDJ Maršov PK 1 x 230 m3 (244,89 / 247,85 m n. m.) se zdrojem Maršov. Část města je zásobována z VDJ Chlumec AKU – 2 x 500 m3 (250,00 / 255,00 m n. m.), je možné zásobování z města Ústí nad Labem.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Chabařovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 577 1 520 2 148
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Chabařovice má jednotnou kanalizační síť K-UL.003-J.N  zaústěnou do kanalizace Předlice svedenou na ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice. Kanalizační systém tvoří gravitační kanalizační stoky z betonu, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN600, vejce 500/750, vejce 600/900, výtlačné kanalizační řady z PE DN63 a DN180. Celková délka kanalizace je 9,9 km. Součástí kanalizační sítě jsou čtyři ČSOV - ČSOV Chabařovice A (Q=44,4 l/s), ČSOV Chabařovice B (Q=1,9 l/s), ČSOV Chabařovice C (Q=30 l/s), ČSOV Chabařovice D (Q=26,6 l/s). Na kanalizaci je napojeno 73 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 27 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Ústí nad Labem.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod jímky. 

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-UL.028.4 Chabařovice D PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav IK-UL.028.4 Chabařovice A PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav IK-UL.028.4 Chabařovice C PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav IK-UL.028.4 Chabařovice B PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Chabařovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  29 944,0 23 313,0 53 257,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/210191/2020/JirJ/A-139 Rekonstrukce rybníku Na kolejích (S02 – S07)
  16. 9. 2020
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/2013/A-001.16.I.7 dodatečné povolení k části stavby Jezero Chabařovice - stabilizace břehové linie
  10. 1. 2014
  Ústí nad Labem OŽP 50916/H-435/2017/Ko Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v areálu asanované skládky odpadů Chabařovice
  1. 11. 2007
  Ústecký kraj 1120/ZPZ/2015/A-001.19 Jezero Chabařovice - schválení dodatku MŘ
  13. 4. 2015
  Ústí nad Labem OŽP 201606/H-435/2009/Ko Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z areálu asanované skládky odpadů Chabařovice
  29. 6. 2009
  Ústecký kraj 930/ZPZ/2015/A-001.18.2 změna povolení k nakládání s vodami na jezeře Chabařovice
  15. 10. 2015
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/36423/2015/ReK/A-111, č.ev. 125596/2015 Povolení ke vzdouvání a akumulaci v záchytné jimce povrchových vod - Severní svahy JCH
  4. 9. 2015
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/78096/2013/A-112 Zařízení k chovu ryb – žlabovna RCHZ Chabařovice
  27. 2. 2013
  Ústecký kraj 685/zpz/2017/A-001.20 Jezero Milada křížení příkopu A s Modlanským potokem změna stavby
  27. 2. 2017
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/60782/2015/ReK/H-435 Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z areálu asanované skládky odpadů Chabařovice
  16. 11. 2015
  Ústí nad Labem MM/OŽP/VHO/66910/Ro-281/2005/Ši "Manipulační a provozní řád pro vodní dílo Zalužany", schválení.
  18. 1. 2006