Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.09 Suletice 04170 41700
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny - Suletice leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 390 – 410 m n. m. Zástavba je soustředěná podél silnice, po okraji rozptýlená. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti cca 1 km od obce protéká Homolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. V obci je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Suletice – prameniště a Suletice - vrt. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 17 17 18 116 111 109
   přechodně bydlící 102 102 0 0 0 0
   celkem 119 119 18 116 111 109
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   8 9 12 70 70 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Suletice je zásobována vodou z místního vodovodu Suletice M-UL.011. Zdrojem vody je prameniště Suletice  a vrt Suletice. Voda je dopravována do VDJ Suletice -1 x 30 m3 (422,31 / 423,96 m n. m.) a následně je voda rozváděna po obci. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 011/1 CS.UL 011/1 Suletice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 011/1 VDJ.UL 011/1 Suletice 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Suletice Su-1 ZD.UL 011/1 Suletice vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Suletice prameniště b ZD.UL 011/2 Suletice prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Suletice prameniště a ZD.UL 011/2 Suletice prameniště PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Suletice není vybudovaná kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory