Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.09 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.09 Suletice 04170 41700
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny - Suletice leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 390 – 410 m n. m. Jedná se obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. V obci se nachází ubytovací zařízení s kapacitou 8 lůžek. Zástavba je soustředěná podél silnice, po okraji rozptýlená. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti cca 1 km od obce protéká Homolský potok, který náleží do povodí řeky Labe. V obci je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Suletice – prameniště a Suletice - vrt. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 17 17 18 19 - - -
   přechodně bydlící 102 102 102 102 - - -
   celkem 119 119 120 121 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   8 9 12 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Suletice je zásobována vodou z místního vodovodu Suletice M-UL.011. Zdrojem vody je Suletice prameniště, které je gravitačně svedeno do VDJ Suletice – 1 x 30 m3 (422,31 / 423,96 m n. m.), do kterého se čerpá ČS Suletice přes obec i vodní zdroj Suletice vrt. Na vodovod je napojeno 47 % obyvatel. 53 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v polovičním rozsahu zástavby, bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 011/1 CS.UL 011/1 Suletice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 011/1 VDJ.UL 011/1 Suletice 1x30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Byňov ZD.UL 010/1 Byňov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Suletice Su-1 ZD.UL 011/1 Suletice vrt PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Suletice prameniště b ZD.UL 011/2 Suletice prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Suletice prameniště a ZD.UL 011/2 Suletice prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou vrt ZD.UL 012/2 Lhota pod Pannou vrt PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.UL 012/1 CS.UL 012/1 Lhota Pod Pannou PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Suletice není vybudovaná kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 101,0 1 101,0

  Mapa