Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.08 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.08 Nová Ves u Pláně 04169 41696
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves u Pláně leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 420 – 460 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 11 rekreačními objekty. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci není ubytovací zařízení. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí neprotéká žádný vodní tok, pouze ve vzdálenosti cca 1,2 km od obce protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 13 13 13 13 -
   přechodně bydlící 44 44 44 44 -
   celkem 57 57 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   11 11 11 11 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves u Pláně je zásobována vodou z skupinového vodovodu Homole u Panny SKUL.014 vodovodem SK-UL.014.3 z rozvodné sítě obce Bláhov do VDJ Nová Ves u Pláně PK - 1 x 5 m3 (448,25 / 450,05 m n. m.) v současné době mimo provoz do obce.
   Na vodovod je napojeno 85 % obyvatel. Zbytek obyvatel využívá místních studní. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 013/1 VDJ.UL 013/1 Homole u Panny 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nová Ves u Pláně nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole a od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa