Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.07 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.07 Lhota pod Pannou 04168 41688
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhota pod Pannou leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 330 - 370 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 12 rekreačními objekty. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. V obci se nenachází ubytovací zařízení. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. Dále se v obci nachází požární nádrž. V obci je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Lhota pod Pannou. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 94 94 95 96 - - -
   přechodně bydlící 46 46 46 46 - - -
   celkem 140 140 141 142 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   54 59 67 78 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhota pod Pannou je zásobována vodou z místního vodovodu Lhota pod Pannou MUL.012. Ze zdroje Lhota pod Pannou vrt je voda čerpána ČS Lhota pod Pannou do sběrné jímky prameniště Lhota pod Pannou a odtud společně odtéká do VDJ Lhota pod Pannou – 1 x 30 m3 (361,04 / 362,75 m n. m.), do kterého zároveň přitéká voda ze zdroje Lhota pod Pannou prameniště. Na vodovod je napojeno 57 % obyvatel. 43 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován přibližně na dvoutřetinový rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 012/1 VDJ.UL 012/1 Lhota Pod Pannou PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1e ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 2a ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1b ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1c ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1a ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1d ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1f ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lhota pod Pannou nemá kanalizační síť, odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 020,0 2 020,0

  Mapa