Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.07 Lhota pod Pannou 04168 41688
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhota pod Pannou leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 330 - 370 m n. m.  Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. V obci se nenachází ubytovací zařízení. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. Dále se v obci nachází požární nádrž. V obci je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Lhota pod Pannou. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 94 94 95 136 131 128
   přechodně bydlící 46 46 0 0 0 0
   celkem 140 140 95 136 131 128
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   54 59 67 86 95 103
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhota pod Pannou je zásobována vodou z místního vodovodu Lhota pod Pannou M-UL.012. Ze zdroje Lhota pod Pannou vrt a Lhota pod Pannou prameniště je voda přiváděna do VDJ Lhota pod Pannou – 1 x 30 m3 (361,04 / 362,75 m n. m.). Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 012/1 VDJ.UL 012/1 Lhota Pod Pannou PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1e ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 2a ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1b ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1c ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou vrt ZD.UL 012/2 Lhota pod Pannou vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1a ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1d ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lhota pod Pannou 1f ZD.UL 012/1 Lhota pod Pannou prameniště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.UL 012/1 CS.UL 012/1 Lhota Pod Pannou PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lhota pod Pannou nemá kanalizační síť, odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory