Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.06 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.06 Haslice 04166 41661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny - Haslice leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem poblíž Pískové hory (504 m n. m.) a Smetunky (492 m n. m.) v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 430 – 460 m n. m. Jedná se obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěná podél silnice, po okraji rozptýlená. Obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 34 34 35 36 - - -
   přechodně bydlící 21 21 21 21 - - -
   celkem 55 55 56 57 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Haslice nemá vodovod. Zásobování pitnou vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době se zpracovává Územní plán obce Haslice, kde bude řešeno nadále zásobování obyvatel pitnou vodou individuálně z domovních studní.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 013/1 CS.UL 013/1 Homole PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Homole Ha1 ZD.UL 013/1 Homole PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Homole Ha2 ZD.UL 013/1 Homole PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Haslice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa