Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.05 Doubravice 04165 41653
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny – Doubravice leží východně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 500 – 540 m n. m. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, převážně rodinné domy. Severovýchodně od obce protéká ve vzdálenosti 1,5 km Luční potok. V obci se nachází rybník a koupaliště. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Doubravice. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 10 10 11 25 23 23
   přechodně bydlící 15 15 0 0 0 0
   celkem 25 25 11 25 23 23
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   10 10 10 22 22 22
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Doubravice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Homole u Panny SK-UL.014 vodovodem SK-UL.014.1. Zdrojem vody je VDJ Doubravice – 1 x 30 m3 ( 537,40 / 535,52 m n. m.), do kterého se čerpá z prameniště a vrtu Doubravice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Doubravice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 014/1 CS.UL 014/1 Doubravice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 014/2 VDJ.UL 014/2 Doubravice 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Doubravice prameniště 1 ZD.UL 014/2 Doubravice prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Doubravice prameniště 2b ZD.UL 014/2 Doubravice prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Doubravice prameniště 2a ZD.UL 014/2 Doubravice prameniště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 014/1 ZD.UL 014/1 Doubravice vrt PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Doubravice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Ústí nad Labem. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 904,0 0,0 1 904,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory