Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.05 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.05 Doubravice 04165 41653
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny – Doubravice leží východně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 500 – 540 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 4 objekty využívanými pro rekreaci. Předpokládá se velmi mírný nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, převážně rodinné domy. Severovýchodně od obce protéká ve vzdálenosti 1,5 km Luční potok. V obci se nachází rybník a koupaliště. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Doubravice. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 10 10 11 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 25 25 25 26 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 10 10 11 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Doubravice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Homole u Panny SKUL.014 vodovodem SK-UL.014.1. Zdrojem vody je VDJ Doubravice – 1 x 30 m3 (535,52 / 537,40 m n. m.), do kterého se čerpá z prameniště a vrtu Doubravice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 014/2 VDJ.UL 014/2 Doubravice 1x30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Doubravice prameniště 1 ZD.UL 014/2 Doubravice prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Doubravice prameniště 2b ZD.UL 014/2 Doubravice prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Doubravice prameniště 2a ZD.UL 014/2 Doubravice prameniště PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 014/1 ZD.UL 014/1 Doubravice vrt PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Doubravice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtoké jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa