Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.04 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.04 Byňov 04164 41645
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny – Byňov leží východně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 270 – 290 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 24 objekty pro rodinnou rekreaci. Předpokládá se spíše mírný pokles trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rekreačními objekty. Obcí protéká Homolský potok. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Byňov – jímací štola. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 23 22 22 22 - - -
   přechodně bydlící 95 95 95 95 - - -
   celkem 118 117 117 117 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   12 13 15 18 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Byňov je zásobována vodou z místního vodovodu Byňov M-UL.010. Zdrojem vody je VDJ Byňov – 1 x 8 m3 (285,7 / 287,7 m n. m.), do kterého přitéká voda z prameniště Byňov. Na vodovod je napojeno 52 % obyvatel. 48 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 010/1 VDJ.UL 010/1 Byňov 1x8m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Byňov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole, od 25 % obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky rekonstruovat a septiky intenzifikovat na domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 495,0 495,0

  Mapa