Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.03 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.03 Bláhov 04163 41637
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny – Bláhov leží východně od Ústí nad Labem a severovýchodně od obce Homole u Panny v nadmořské výšce 480 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale žijících obyvatel s 34 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rekreačními objekty. Jihozápadně od obce ve vzdálenosti 1 km protéká Homolský potok, území obce náleží do CHKO České středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci se nachází požární nádrž. Do budoucna lze předpokládat spíše mírný úbytek trvale žijících obyvatel a objekty budou sloužit k rekreačním účelům. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 11 10 9 9 - - -
   přechodně bydlící 134 134 134 134 - - -
   celkem 145 144 143 143 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 7 7 7 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bláhov je zásobována vodou z skupinového vodovodu Homole u Panny SK-UL.014 vodovodem SK-UL.014.2. Zdrojem vody je prameniště a vrt Doubravice, ze kterého se čerpá do VDJ Doubravice – 1 x 30 m3 (535,52 / 537,40 m n. m.). Z VDJ Doubravice teče voda do VDJ Bláhov PK - 1 x 30 m3 (523,01 / 525,79 m n. m.). a přes spotřebiště obce Bláhov do VDJ Bláhov 1 x 30 m3 (523,01 / 525,79 m n. m.).
   Na vodovod je napojeno 64 % obyvatel. 36 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.UL 014/4 VDJ.UL 014/4 Bláhov PK 1x10m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 014/3 VDJ.UL 014/3 Bláhov 1x30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 014/1 VDJ.UL 014/1 Nová Ves u Pláně PK 1x5m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bláhov není vybudovaná kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtoké jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2020 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa