Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.02 Babiny II 41490 414905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny – Babiny II leží východně od Ústí nad Labem a severozápadně od obce Homole u Panny v nadmořské výšce 450 – 500 m n. m. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěna podél komunikace, obec je zastavěna převážně rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti 1,5 km od obce teče Homolský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci jsou malé pracovní příležitosti. Nachází se zde EKOFARMA Babiny II.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 13 13 14 69 66 65
   přechodně bydlící 62 62 0 0 0 0
   celkem 75 75 14 69 66 65
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   13 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V PRVKÚ 2004 bylo uvedeno, že obec Babiny II je zásobována vodou z místního vodovodu, ale v havarijním stavu (včetně vodojemu).

   V podkladech od obce (z dotazníku) je uvedeno, že jsou obyvatelé zásobeni z vlastních zdrojů. Z toho odvozujeme, že byl vodovod s ohledem na havarijním stav zrušen a dále nebyl obnoven.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Babiny II se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou. Do roku 2030 se s výstavbou vodovodu nepočítá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Babiny II nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Ústí nad Labem. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory