Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.02 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.02 Babiny II 41490 414905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Homole u Panny – Babiny II leží východně od Ústí nad Labem a severozápadně od obce Homole u Panny v nadmořské výšce 450 – 500 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (24 lůžek). Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěna podél komunikace, obec je zastavěna převážně rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok a ve vzdálenosti 1,5 km od obce teče Homolský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 13 13 13 - - -
   přechodně bydlící 62 62 62 62 - - -
   celkem 75 75 75 75 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   13 13 13 13 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Babiny II je zásobována vodou z místního vodovodu Babiny II MUL.043. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitel ani provozovatel není znám. Zákres ani kapacity nejsou k dispozici.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k tomu, že došlo k propadnutí stropu vodojemu a stávající vodovodní síť je v havarijním stavu, navrhujeme rekonstrukci vodojemu 4,5 m3 a vodovodní sítě DN 50 v délce 500 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány zdroje Sebuzín o kapacitě 20 l/s a Tlučeň o kapacitě 12 l/s. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ UL.043/1 VDJ UL.043/1 Babiny II 4m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Babiny II nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 bezodtoké jímky vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 367,0 367,0

  Mapa