Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.01 Homole u Panny 04167 41670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Homole u Panny leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 360 – 400 m n. m.  Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci nejsou pracovní příležitosti. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. Dále se v obci nachází požární nádrž. Je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Doubravice, Homole Ha 1 a Homole Ha 3.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 141 141 142 135 130 127
   přechodně bydlící 81 81 0 0 0 0
   celkem 222 222 142 135 130 127
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 103 108 122 122 122
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Homole u Panny je zásobována vodou z místního vodovodu Homole u Panny M-UL.013. Zdrojem vody je prameniště Homole u Panny, odkud se čerpá do VDJ Homole u Panny – 1 x 100 m3 (417,90 / 421,20 m n. m.). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Homole u Panny předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 013/1 CS.UL 013/1 Homole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Homole Ha1 ZD.UL 013/1 Homole PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Homole Ha2 ZD.UL 013/1 Homole PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   29 29 29 34 33 32
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Homole u Panny má jednotnou kanalizaci K-UL.002-J.C ukončenou ČOV Homole.
   Potrubí stok je v profilu DN200 a DN300 z kameniny a PVC. Délka kanalizační sítě je 0,64 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 25 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážených na ČOV Ústí nad Labem, od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV  je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Homole u Panny je mechanicko biologická s vypínací komorou - lapákem štěrku a písku s havarijním přelivem, aktivační nádrží s jemnobublinnou aerací s vnořenou dosazovací nádrží a vnořenou jímkou plovoucích látek - odtokem vyčištěné vody s měřením (Parshallův žlab), v kontejnerové buňce je umístěn elektrorozváděč, dvě dmychadla typu Kubíček s tlumičem hluku, řídící jednotka ČOV a provozní zázemí. ČOV je oplocena protihlukovými panely. Pro odtah kalu z aktivace a plovoucích látek z jímky je instalováno potrubí zakončené spojkou pro napojení fekálního vozidla, kal se odváží na dokončení stabilizace a anaerobních podmínkách a následné odvodnění na ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice. V roce 2017 proběhla kompletní rekonstrukce ČOV.

   Kapacita ČOV je 50 m3/den. ČOV je navržena na 135 EO, BSK5 8,1 kg/den. 

   Odtok z ČOV je zaústěn do Homolského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.UL 002/1/K Homole u Panny PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Homole u Panny ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 576,0 0,0 2 576,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory