Homole u Panny - CZ042.3510.4214.0310.01 - stav 2004

 1. Obec

  Homole u Panny

  Číslo obce PRVKUK 0310
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0310
  Kód obce 567973
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0310.01 Homole u Panny 04167 41670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Homole u Panny leží jihovýchodně od města Ústí nad Labem v CHKO České středohoří v nadmořské výšce 360 – 400 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty a 8 ubytovacími místy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Zástavba je soustředěná podél silnice, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci nejsou pracovní příležitosti. Obcí protéká Homolský potok, který náleží do povodí Labe. Dále se v obci nachází požární nádrž. Je zde vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Doubravice, Homole Ha 1 a Homole Ha 3.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 141 141 141 141 - - -
   přechodně bydlící 81 81 81 81 - - -
   celkem 222 222 222 222 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 103 108 114 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Homole u Panny je zásobována vodou z místního vodovodu Homole u Panny MUL.013. Zdrojem vody je prameniště, odkud se ze studen čerpá do VDJ Homole u Panny – 1 x 100 m3 (417,90 / 421,20 m n. m.). Na vodovod je napojeno 71 % obyvatel. 29 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   29 29 29 141 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Homole u Panny má jednotnou kanalizaci K-UL.002-J.C ukončenou ČOV Homole.
   Na kanalizaci je napojeno 21 % obyvatel, 20 % obyvatel akumuluje splaškové vody do bezodtokových jímek vyvážených na pole, 50 % obyvatel zachycuje odpadní vody do septiků s odtokem do vodoteče a 9 % obyvatel zachycuje odpadní vody do septiků se vsakováním.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 24.4.2004 pod č.j.: OŽP 4150/1663/131/J-832/03,04/Mar
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   80
   -
   30
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2012.
   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV. Část mechanického předčištění je tvořena ručně stíranými česlemi na nátoku a štěrbinovou nádrží s usazovacím žlabem. Biologické čištění zajišťuje reaktor SBR s jednobublinovou aerací FORTEX. Způsob odvodnění kalu – odvoz na ČOV Neštěmice. Recipientem je místní potok.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 126
   Q = 0,12 l/s
   Qroční = 3 650 m3/rok
   BSK5 přítok = 468 mg/l
   BSK5 přítok = 1,71 t/rok
   NL přítok = 429 mg/l
   NL přítok = 1,56 t/rok
   BSK5 odtok = 25 mg/l
   BSK5 odtok =0,09 t/rok
   NL odtok = 25 mg/l
   NL odtok = 0,09 t/rok

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 148,36
   Qroční =7 220 m3/r
   Qdenní = 19,78 m3/d
   Q = 0,23 l/s
   BSK5 prům. = 450 mg/l
   BSK5 =3,25 t/rok
   CHSK prům. = 523 mg/l
   CHSK = 3,78 t/rok
   NL prům. = 210 mg/l
   NL = 1,52 t/rok
   N-NH4 = 10,3 mg/l = 0,074 = t/rok
   Pcelk. = 4,55 mg/l
   Pmax = 0,03 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 10,5 mg/l
   BSK5 = 0,08 t/rok
   CHSK prům. = 45,8 mg/l
   CHSK = 0,33 t/rok
   NL prům. = 14 mg/l
   NL = 0,1 t/rok

   Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Ústí nad Labem. Odtok z ČOV je zaústěn do Homolského potoka.
   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Bezodtokové jímky do roku 2015 vyvážet na ČOV Ústí nad Labem. Po roce 2015 napojit na ČOV všechny obyvatele.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Homole u Panny PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Homole u Panny ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 71,0 71,0

  Mapa