Malá Veleň - CZ042.3502.4202.0031.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malá Veleň

  Číslo obce PRVKUK 0031
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0031
  Kód obce 562700
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0031.01 Malá Veleň 09039 90395
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malá Veleň leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 165,00 - 320,00 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, převážně rodinnými domy. Obcí protéká pět místních potoků a severním okrajem obce protéká řeka Ploučnice. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří. V obci má své sídlo firma NIKOH s.r.o. – strojní výroba (12 zaměstnanců).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 178 179 182 175 168 164
   přechodně bydlící 72 72 0 0 0 0
   celkem 250 251 182 175 168 164
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   139 146 160 133 144 155
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Veleň je zásobena ze tří samostatných větví místního vodovodu.
   Místní vodovod:

   1. Malá Veleň M-DC.68
   2. Soutěsky M-DC.69
   3. Jedlka M-DC.70

   Malá Veleň (M-DC.68). Voda z prameniště je svedena do VDJ Nad Šíchovou 30 m3 (185,00 m n.m.). Zásobovací síť z tohoto vodojemu do části obce je z PE 5/4“ (nízké pásmo).
   Vodovodní systém je ve správě a majetku obce. V současné době je zásobováno 78% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
   Kvalita vody je vyhovující.

   Dalším zdrojem sloužící části obce Soutěsky jsou dvě pramenní jímky, ze kterých je voda svedena voda do VDJ 5 m3 (208,92 m n.m.). Zásobovací síť z tohoto vodojemu je tvořena potrubím z PVC 110 a 60 (střední pásmo).
   Třetím zdrojem je voda ze tří pramenních jímek (sloužící části obce Jedlka), která je svedena do VDJ 20 m3 „Pod Velení“ (329,19 m.n.m.). Z VDJ jde PE 63 mm a OC 6/4“ pro zásobení části obce (horní pásmo).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, v běžném provozu. Převážná část vodovodního potrubí je nová (90%), zbývající řady bude nutno rekonstruovat. Zásobování objektů nové zástavby vodou bude řešeno rozšířením stávající vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 068/1 ZD.DC 068/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 068/1 ZD.DC 068/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 068/3 ZD.DC 068/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 068/2 ZD.DC 068/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 068/2 VDJ-NAD ŠICHOVOU 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 068/3 VDJ-STŘ.PÁSMO 8 8 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 068/1 VDJ-POD VELENÍ 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malá Veleň není vybudovaná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 7 km od 70% obyvatel, 25% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 5% obyvatel má septik se vsakováním.
   Vlastní domovní čistírny mají: Khol Evžen, Děčín – TOPAS 15 (15 EO), MARWI CZ s.r.o. – DČB 5 (6 EO), MARWI CZ s.r.o. – PX–60 (60 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod, pomocí domovních mikročistíren případně bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory