Habrovany - CZ042.3510.4214.0309.01 - stav 2004

 1. Obec

  Habrovany

  Číslo obce PRVKUK 0309
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0309
  Kód obce 567957
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0309.01 Habrovany 03639 36391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Habrovany leží jižně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 190 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci je rybník a dvě požární nádrže. Protéká zde Radejčínský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 185 185 185 185 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 185 185 185 185 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   37 67 116 176 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Habrovany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZSKUL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.2. Zdrojem vody je VDJ Habrovany – 1 x 250 m3 (270,00 / 273,30 m n. m.), který je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky. Do vodojemu je čerpáno z čerpací stanice Radejčín.
   Na vodovod je napojeno 20 % obyvatel. 80 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s., vodojem v majetku fyzické osoby a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odkanalizování stávající zástavby bude i nadále řešeno individuálně.
   Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Habrovany PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Habrovany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6,0 3 490,0 3 496,0

  Mapa