Habrovany - CZ042.3510.4214.0309.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Habrovany

  Číslo obce PRVKUK 0309
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0309
  Kód obce 567957
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0309.01 Habrovany 03639 36391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Habrovany leží jižně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci je rybník a dvě požární nádrže. Protéká zde Radejčínský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 185 185 189 181 174 170
   přechodně bydlící 0 0 29 34 34 34
   celkem 185 185 218 215 208 204
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   37 67 116 215 208 204
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Habrovany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.2. Zdrojem vody je VDJ Habrovany – 1 x 250 m3 (270,00 / 273,30 m n. m.), který je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky. Do vodojemu je čerpáno z čerpací stanice Radejčín.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., vodojem v majetku fyzické osoby a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Habrovany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 208 204
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je navrženo vybudování nové splaškové oddílné kanalizace se zakončením na nové ČOV SBR 250 EO. Způsob odvádění splaškových vod je navržen kombinovaný. Hlavní část je gravitační a část je tlaková. V tlakové části slouží k dopravě odpadní vody čerpací stanice. Potrubí bude z trub PVC v profilech DN200 a DN315 v celkové délce 855 m, tlakové potrubí z PE v profilech DN50 a DN63 v celkové délce 711 m.

   Navrhovaná ČOV bude aerobní typu SBR se dvěma paralelními linkami. Každá linka obsahuje SBR reaktor+předřazenou kalovou a retenční nádrž. Před linkami bude umístěna separační nádrž hrubých nečistot. Pro odtok vyčištěné vody bude použita vyrovnávací nádrž s mikrofiltrací. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Radejčínského potoka.  

   Předpokládaný termín zahájení výstavby bude roku 2022.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Habrovany PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Habrovany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 558,0 11 409,0 12 967,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory