Dolní Zálezly - CZ042.3510.4214.0308.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Zálezly

  Číslo obce PRVKUK 0308
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0308
  Kód obce 567931
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0308.01 Dolní Zálezly 03036 30368
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Zálezly leží jižně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na levém břehu Labe v nadmořské výšce 141 – 220 m n. m. Zástavba je soustředěná, po krajích rozptýlená. Požární voda může být odebírána z řeky Labe. Obec leží v CHKO České středohoří a v ochranných pásmech vodních zdrojů Dolní Zálezly a Dubický pramen. Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst počtu  obyvatel, nicméně vzhledem k poloze obce v uzavřeném údolí půjde především o přeměnu rekreačních objektů na objekty k trvalému bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 505 529 576 548 556 563
   přechodně bydlící 900 909 902 949 943 940
   celkem 1 405 1 438 1 478 1 497 1 499 1 503
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   505 529 569 572 580 587
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Zálezly je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.4. Z VDJ Dubice PK – 1 x 10 m3 (254,00 / 256,00 m n. m.) je zásobován VDJ Dolní Zálezly - horní – 1 x 100 m3 (239,00 / 241,00 m n. m.). Z VDJ Dolní Zálezly - horní voda přetéká do VDJ Dolní Zálezly - dolní – 1 x 50 m3 (210,50 / 212,50 m n. m.), který je dotován z vlastního zdroje Dolní Zálezly. VDJ Dubice PK je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky a zároveň je dotován z vlastního zdroje Dubický pramen.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dolní Zálezly předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 024/1 CS.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 024/2 VDJ.UL 024/2 Dolní Zálezly - horní 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 024/3 VDJ.UL 024/3 Moravany PK 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 024/1 VDJ.UL 024/1 Dolní Zálezly - dolní 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 1a ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 2a ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 2b ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 3b ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 4 ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 5 ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 1b ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 3a ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly Dubický prame ZD.UL 024/2 Dolní Zálezly Dubický pramen PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizace K-UL.001-J.N. Stoková síť je tvořena potrubím DN300 až DN600 v převážné většině betonovým, novější stoky jsou z PVC a kameniny. Celková délka kanalizační sítě je 3,5 km. Všechny odpadní vody jsou odvedeny do ČSOV (Q=25 l/s) a následně přečerpávány do výústi do řeky Labe.

   Odpadní vody od 12% trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Ústí nad Labem, od 10% trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do vodoteče, od 56% trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do kanalizace a od 22% trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je z větší části vybudovaný, obec plánuje dostavbu kanalizace v dosud 3 neodkanalizovaných ulicích a další novou výstavbu, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. 

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL038315 se navrhuje přepojení stávajících výustí na navrženou stokovou síť v kombinaci s čerpacími stanicemi a výtlačným potrubím, které zajistí odvedení odpadních vod na nově vybudovanou ČOV Sebuzín 1000EO, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V současné době probíhá rekonstrukce kanalizace v ulici Květinová. Ukončení rekonstrukce se předpokládá do roku 2021.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.UL 001/1 ČS Dolní Zálezly PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Dolní Zálezly - Pražská p1179/1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  20 608,0 3 320,0 23 928,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústí nad Labem MMUL/OŽP/VHO/29436/2020/LípJ Vrt pro studnu, p.p.č. 1102, k.ú. Dolní Zálezly
  23. 1. 2020
  Ústí nad Labem MM/VHO/OŽP/147627/2013/D-373 Moravanka - oprava a rekonstrukce opevnění koryta
  5. 3. 2014