Dolní Zálezly - CZ042.3510.4214.0308.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dolní Zálezly

  Číslo obce PRVKUK 0308
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0308
  Kód obce 567931
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0308.01 Dolní Zálezly 03036 30368
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Zálezly leží jižně od Ústí nad Labem v Českém středohoří na levém břehu Labe v nadmořské výšce 141 – 220 m n. m. Jedná se o obec s 510 trvale bydlícími obyvateli a 250 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, po krajích rozptýlená. Požární voda může být odebírána z řeky Labe. Obec leží v CHKO České středohoří a v ochranných pásmech vodních zdrojů Dolní Zálezly a Dubický pramen. Do budoucna lze předpokládat výrazný nárůst počtu stávajících obyvatel o přibližně 20 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 505 529 569 610 - - -
   přechodně bydlící 900 909 924 940 - - -
   celkem 1 405 1 438 1 493 1 550 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   505 529 569 610 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Zálezly je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZSKUL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.4. Z VDJ Dubice PK – 1 x 10 m3 (254,00 / 256,00 m n. m.) je zásobován VDJ Dolní Zálezly - horní – 1 x 100 m3 (239,00 / 241,00 m n. m.). Z VDJ Dolní Zálezly - horní voda přetéká do VDJ Dolní Zálezly - dolní – 1 x 50 m3 (210,50 / 212,50 m n. m.), který je dotován z vlastního zdroje Dolní Zálezly. VDJ Dubice PK je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky a zároveň je dotován z vlastního zdroje Dubický pramen.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín, Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 024/1 CS.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 024/2 VDJ.UL 024/2 Dolní Zálezly - horní 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 024/3 VDJ.UL 024/3 Moravany PK 10m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.UL 024/1 VDJ.UL 024/1 Dolní Zálezly - dolní 50m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 1a ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 2a ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 2b ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 3b ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 4 ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 5 ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 1b ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly 3a ZD.UL 024/1 Dolní Zálezly PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Zálezly Dubický prame ZD.UL 024/2 Dolní Zálezly Dubický pramen PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 549 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizace K-UL.001-J.N. Odpadní vody od trvale bydlících obyvatel jsou odváděny nečištěné přímo do vodoteče – 10 % obyvatel, do bezodtokových jímek vyvážených na ČOV Ústí nad Labem – 2 % obyvatel, do septiků s odtokem do vodoteče – 10 % obyvatel, do septiků s odtokem do kanalizace – 56 % obyvatel, do septiků se vsakováním – 22 % obyvatel.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s., majitelem ČSOV je obec Dolní Zálezly, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je z větší části vybudovaný, nutno zajistit odpovídající čištění odpadních vod. V místě stávající čerpací stanice bude do roku 2014 realizována centrální mechanicko-biologická ČOV pro 550 EO.
   Do roku 2015 zajistit dostavbu kanalizace a napojit všechny obyvatele.
   U objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do roku 2010 vybudovat domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Dolní Zálezly PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Dolní Zálezly - Pražská p1179/1 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Dolní Zálezly PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa