Žim - CZ042.3509.4213.0307.02 - stav 2004

 1. Obec

  Žim

  Číslo obce PRVKUK 0307
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0307
  Kód obce 567884
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0307.02 Záhoří 19698 196983
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záhoří leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 510  530 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Záhořský potok. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 18 17 15 14 - - -
   přechodně bydlící 13 13 13 13 - - -
   celkem 31 30 28 27 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 17 15 14 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Záhoří je zásobována místním vodovodem Záhoří MTP.039 z vlastních zdrojů. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Žim. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Záhoří nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se zaústěním do vodoteče a 50 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 210,0 210,0

  Mapa