Žim - CZ042.3509.4213.0307.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žim

  Číslo obce PRVKUK 0307
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0307
  Kód obce 567884
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0307.02 Záhoří 19698 196983
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záhoří leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 510 - 530 m n. m. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Záhořský potok. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 18 17 22 15 18 21
   přechodně bydlící 13 13 0 0 0 0
   celkem 31 30 22 15 18 21
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 17 15 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Záhoří nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně domovními studnami. Část obce je zásobována soukromým vodovodem, který provozují a vlastní jednotliví obyvatelé RD. Jakost vody z hlediska požadavků na zásobení pitnou vodu není sledována. Provozovatelem zdroje je obec Žim.
  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Záhoří nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v domovních mikročistírnách se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec by ráda provedla výstavbu kanalizace a centrální ČOV, ale vzhledem k terénním poměrům je lépe uvažovat s domovními mikročistírnami pro každý RD. Výtok do vsaků na vlastních pozemcích a i do vodoteče.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 108,0 108,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/037466/2016/St A-129
  23. 5. 2016
  Teplice MgMT/022546/2014 D-196/Mi Vyčištění a opevnění Žimského potoka
  14. 4. 2014