Žim - CZ042.3509.4213.0307.01 - stav 2009

 1. Obec

  Žim

  Číslo obce PRVKUK 0307
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0307
  Kód obce 567884
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0307.01 Žim 19699 196991
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Žim leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Zástavba převážně rodinnými domky je podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 350 m n.m..jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a 55 rekreačními objekty. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Žimský potok. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 114 114 114 114 - - -
   přechodně bydlící 117 117 117 117 - - -
   celkem 231 231 231 231 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   107 107 107 107 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Žim je zásobován vodou skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.3. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Bořislav HTP, které je zásobováno z VDJ Bořislav – 50 m (394,20/396,86 m n.m.). Do VDJ Bořislav jsou svedeny přetoky z VDJ Bílka. V době nedostatku vody je možné VDJ Bořislav dotovat vodou ze skupinového vodovodu Rtyně OF-SK-TP.013. Na vodovod je napojeno 94% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez velkých provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je kanalizace K-TP.036-J.N zaústěná do potoka, do které jsou zaústěné přepady ze septiků od 50% trvale bydlících obyvatel. Ostatní mají septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV .

   V obci Žim se navrhuje vybudovat gravitační stokovou síť z plastového potrubí DN 300 v délce 1791 m, dvě čerpací stanice s výtlaky do gravitačních stok z níže položených částí obce z plastového potrubí DN 80 v délce 358 m s protlakem pod drážním tělesem a centrální čistírnu odpadních vod pro 200 EO. Veřejné části přípojek v délce 335 m nejsou do projektované ceny zahrnovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS 1 u křižovatky směr Bořislav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 2 u křižovatky na místní komunikaci PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Žim PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Žim PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 025,0 1 025,0

  Mapa