Žim - CZ042.3509.4213.0307.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žim

  Číslo obce PRVKUK 0307
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0307
  Kód obce 567884
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0307.01 Žim 19699 196991
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Žim leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Zástavba převážně rodinnými domky je podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330 - 350 m n.m.  Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Žimský potok. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 114 114 134 162 177 188
   přechodně bydlící 117 117 0 0 0 0
   celkem 231 231 134 162 177 188
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   107 107 107 158 172 183
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Žim je zásobován vodou skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.3. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Bořislav HTP, které je zásobováno z VDJ Bořislav – 1 x 50 m3 (394,20 / 396,86 m n.m.). Do VDJ Bořislav jsou svedeny přetoky z VDJ Bílka. V době nedostatku vody je možné VDJ Bořislav dotovat vodou ze skupinového vodovodu Rtyně OF-SK-TP.013. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez velkých provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 146 160 169
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žim je vybudovaná splašková kanalizace se dvěma výtlaky a čerpací stanice ČS1 a ČS2, zakončená ČOV Žim.  Splašková kanalizace v celkové délce 2140,74 m je z PVC DN250 a DN300. Domovní přípojky z PVC DN150, výtlaky z PVC DN90 a DN110.

   Na kanalizaci je napojeno cca 90 % trvale bydlících obyvatel, od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod nebo se vsakováním.

   Na kanalizaci obce nejsou napojeni žádní znečišťovatelé produkující průmyslové odpadní vody.

   Provozovatelem a majitelem kanalizace a ČOV je obec Žim.

   ČOV je typová biologická aktivační VZE 200 výrobce EKOMONITOR spol. s r.o. Sestava objektů na ČOV: čerpací jímka s nátokem, biologický reaktor - aktivace (tj. nitrifikace + denitrifikace) a separace, odtok vyčištěné vody, měrný objekt, připojení na elektrickou energii, dmychadlo jako zdroj stlačeného vzduchu. Počet napojených na ČOV je 203 EO. Odpadní vody jsou vypouštěny do Žimského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS 1 u křižovatky směr Bořislav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 2 u křižovatky na místní komunikaci PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Žim PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žim PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 108,0 108,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/037466/2016/St A-129
  23. 5. 2016
  Teplice MgMT/022546/2014 D-196/Mi Vyčištění a opevnění Žimského potoka
  14. 4. 2014