Žalany - CZ042.3509.4213.0306.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žalany

  Číslo obce PRVKUK 0306
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0306
  Kód obce 567876
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0306.03 Lelov 19431 194310
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lelov leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří. Zástavbu tvoří rodinné domky situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 - 320 m n. m. Obcí prochází Labský průmyslový přivaděč užitkové vody. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 54 64 59 57 54 53
   přechodně bydlící 40 40 1 1 1 1
   celkem 94 104 60 58 55 54
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   54 64 81 58 55 54
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lelov je zásobována místním vodovodem M-TP.006. Zdrojem pitné vody je vlastní prameniště Lelov, ze kterého je voda svedena do sběrné jímky a odtud do VDJ Lelov – 1 x 30 m3 (336,00 / 338,00 m n. m.). Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 014/1 ČS Žalany - CS.TP 014/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 006/1 VDJ Lelov - VDJ.TP 006/1 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žalany a prameniště Žalany - ZD.TP 014/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žalany b prameniště Žalany - ZD.TP 014/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lelov 3e zářezy Lelov - ZD.TP 006/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lelov 3b zářezy Lelov - ZD.TP 006/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lelov 3c zářezy Lelov - ZD.TP 006/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lelov 3d zářezy Lelov - ZD.TP 006/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lelov 3a zářezy Lelov - ZD.TP 006/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lelov 3f zářezy Lelov - ZD.TP 006/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lelov nemá kanalizaci. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, zbylých 50 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do dešťové kanalizace.

   Majitelem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec Lelov.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navrženo odkanalizování lokalit RD novým kanalizačním sběračem napojeným na stávající kanalizační sběrač obce Žalany, který je svedený na ČOV Žalany. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/079696/2011 D-186/Mi Žalanský potok
  27. 7. 2011