Žalany - CZ042.3509.4213.0306.02 - stav 2004

 1. Obec

  Žalany

  Číslo obce PRVKUK 0306
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0306
  Kód obce 567876
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0306.02 Černčice 19430 194301
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černčice leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Lelov. Zástavbu tvoří rekreačními domky situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 480 - 500 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 23 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká bezejmenný potok. Nárůst počtu trvale bydlících obyvatel se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 5 4 4 4 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 65 64 64 64 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice nemá vodovod. Zásobování vodou je z vlastních studen.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Černčice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 83,0 83,0

  Mapa