Žalany - CZ042.3509.4213.0306.01 - stav 2004

 1. Obec

  Žalany

  Číslo obce PRVKUK 0306
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0306
  Kód obce 567876
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0306.01 Žalany 19432 194328
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Žalany leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do I.ochranného pásma vodních zdrojů Lelov a Žalany. Zástavba převážně rodinnými domky je podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 265 m n.m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a 6 rekreačními objekty. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Žalanský a bezejmenný potok. Výrazný nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 397 387 371 356 - - -
   přechodně bydlící 35 35 35 35 - - -
   celkem 432 422 406 391 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   374 374 371 356 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Žalany jsou zásobovány vodou skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.4. Zdrojem vody je VDJ Žalany – 1x150 m3 (289,70/293,34 m n..m.), do kterého se voda čerpá z vrtu Žalany a zároveň přitéká voda z Bořislavi. V době nedostatku vody je možné VDJ Žalany dotovat vodou ze skupinového vodovodu Rtyně OF-SK-TP.013. Na vodovod je napojeno 94% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez velkých provozních problémů. V budoucnu se neuvažuje s jeho dalším rozšířením, ale pouze s rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 014/2 VDJ Žalany - VDJ.TP 014/2 1x150m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Žalany vrt vrt Žalany - ZD.TP 014/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   198 195 186 356 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Žalanech je jednotná kanalizační síť K-TP.010.2-J.C s napojením splašků na ČOV Žalany. Na ČOV Žalany přitéká i část odpadních vod z obce Bořislav.

   ČOV Žalany je čistírna odpadních vod v současnosti pro cca 580 EO a slouží pro čištění odpadních vod velké části obce Žalany. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.
   Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny odpadní stokou jednotné soustavy DN 500. Před ČOV je umístěna odlehčovací komora, která odlehčuje odpadní vody do Žalanského potoka. Ředící poměr v odlehčovací komoře je nastaven na 1:4.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    28 870 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        79,0    0,91
   Počet napojených EO                    580
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                326,0     9,4
   NL                                489,0    14,12

   Výkonové parametry rok 2002:
   m3/r l/s
   Skutečný přítok                         12220,00,39
   Skutečný počet napojených EO                22
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5     64,0
   CHSK                 168,0
   NL          62,0
   N-NH4      16,6
   Pc         4,72

   Jedná se o biologickou čistírnu odpadních vod s nízko zatěžovanou aktivací a úplnou nebo částečnou stabilizací kalu. Základním funkčním prvkem je celokovová nádrž MČOV typu VHS II. Nádrž je rozdělena nornými stěnami na prostor aktivační nádrže a nádrže dosazovací. Nádrž je vybavena provzdušňovacím zařízením tvořeným aeračním válcem.
   Ochranná část ČOV je tvořena odlehčovací komorou umístěnou před vstupem do ČOV. Přepad z odlehčovací komory je zaústěn do Žalanského potoka.
   Objekt mechanického předčištění je řešen jako sdružený objekt česlí, lapáku písku a rozdělovacího objektu.
   Kalové hospodářství ČOV je tvořeno dvěma nádržemi o průměru 2,2 m s max.hloubkou 2,25 m a kalovým polem o rozměru 3 x 9 m a nápustné výšce 50 cm.
   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 4499/231/Ro/106/94/Kr, ze dne 9.1.1995. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě     mg/l „p“t/r
   BSK5        30,0    0,41            
   NL        25,0    0,36            
   v množství
   Q = 36 000 m3/rok; Qmax. = 1,2 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci bude do roku 2015 dobudována kanalizace. Kapacity 1800 m DN 300, 480 m výtlak DN 80, 3 x ČSOV Q = 0,5 l/s. Do roku 2015 stávající septiky zrušit a přepojit na kanalizaci. Kvalita přítoku na ČOV je ovlivněna větším výskytem balastních či dešťových vod, v budoucnu bude nutné jejich odstranění.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Žalany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Žalany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Žalany ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa