Žalany - CZ042.3509.4213.0306.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žalany

  Číslo obce PRVKUK 0306
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0306
  Kód obce 567876
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0306.01 Žalany 19432 194328
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Žalany leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Svým územím obec zasahuje do I.ochranného pásma vodních zdrojů Lelov a Žalany. Zástavba převážně rodinnými domky je podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 265 m n.m. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Žalanský a bezejmenný potok. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 397 387 427 410 394 384
   přechodně bydlící 35 35 33 38 38 38
   celkem 432 422 460 448 432 422
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   374 374 371 448 432 422
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Žalany jsou zásobovány vodou skupinovým vodovodem Bořislav SK-TP.014 vodovodem SK-TP.014.4. Zdrojem vody je VDJ Žalany – 1 x 150 m3 (289,70 / 293,34 m n..m.), do kterého voda natéká z Oblastního vodovodu Přísečnice. Zároveň přitéká voda z Bořislavi. V době nedostatku vody je možné VDJ Žalany dotovat vodou ze skupinového vodovodu Rtyně OF-SK-TP.013. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Žalany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 014/2 VDJ Žalany - VDJ.TP 014/2 150 1x150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Žalany vrt vrt Žalany - ZD.TP 014/5 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   198 195 186 192 185 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Žalanech je jednotná kanalizační síť K-TP.010.2-J.C zakončená ČOV Žalany. Celková délka kanalizace je 2,3 km z materiálu PVC DN300 a betonu DN500. 

   Na ČOV Žalany jsou svedeny odpadní vody z obcí Bořislav, Bílka a Žalany.

   Na kanalizaci je napojeno 47 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 53 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV je mechanicko-biologická pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací kalu s uskladněním v kalojemu.  Kapacita ČOV je 79 m3/den. ČOV je navržena na 430 EO, BSK5 25,8 kg/den. Hrubé předčištění tvoří lapák štěrku, automatické samočistící jemné česle s integrovaným lisem na shrabky a hrubé ruční česle na obtoku a lapák písku. Biologická linka sestává z denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrže. Denitrifikace je vybavena provzdušňovacími rošty pro zimní provoz. Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnou aerací. Vyčištěná voda odtéká přes Parshallův žlab do Žalanského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro odvádění splaškových odpadních vod ze zájmových lokalit jsou stávající kanalizační sběrače dostatečně kapacitní.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno  zkapacitněním ČOV Žalany, která je v současné době na hranici své kapacity. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 010/1/K Žalany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Žalany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Žalany ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15 456,0 0,0 15 456,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/079696/2011 D-186/Mi Žalanský potok
  27. 7. 2011