Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.05 - stav 2004

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.05 Želénky 18940 189405
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želénky leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým Středohořím v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 215 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 339 346 358 370 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 339 346 358 370 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   339 346 358 370 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želénky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želénky OP-M-TP.011 vodovodem OP-M-TP.011.3. Zdrojem vody je PK Všechlapy s ČS Všechlapy – 1 x 1500 m3 (234,40 / 239,90 m n. m.), do které se dodává voda z Vodárenské soustavy Přísečnice a VDJ Osek - Chmelnice – 2 x 1500 m3 (289,11 / 294,11 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 011/1 VDJ Želénky - VDJ.TP 011/1 20m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 370 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želénky má jednotnou kanalizační síť K-TP.016-J.N, která je zaústěna do vodoteče. Do kanalizace je napojeno 10 % obyvatel, 1 % je napojeno přímo do vodoteče, 1 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na pole a 1 % jímky vyvážené na ČOV Bílina, 66 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 21 % obyvatel má septiky se vsakováním.
   V obci je umístěná ČOV Želénky, ale kanalizace z  Želének není napojena na ČOV. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Želénky - Zabrušany je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod v současnosti pro cca 15 000 EO, která slouží pro obce Duchcov, Osek, Háj u Duchcova, Zabrušany a Všechlapy včetně průmyslových podniků umístěných v těchto lokalitách a odchovny prasat v Domaslavicích. Ve výhledu se předpokládá napojení lokalit Oldřichov u Duchcova, Jeníkov u Duchcova, Lahošť, Hudcov a Želénky. Výhledové zatížení by se mělo zvýšit na 17 700 EO.
   ČOV Želénky byla uvedena do provozu v roce 1975. Od uvedení do provozu byla změněna technologická linka zrušením usazovací nádrže a jejím využitím jako nádrže dosazovací podélně protékané. Byly osazeny velmi jemné strojně stírané česle Fontána a pro provzdušňování aktivací byl osazen jemnobublinný aerační systém ACON. Na ČOV byl uveden do provozu jednoduchý řídící systém. Byla zrušena kalová laguna.
   m3/d l/s
   Průměrný přítok v letech 2001 – 2002             3 968,62 45,95
   Průměrný bezdeštný přítok v letech 2001 – 2002        3 770,19 43,63
   Skutečné napojení obyvatel v roce 2002            13 584

   Skutečné hodnoty znečištění v roce 2001
   kg/d g/obyv*d
   BSK5     689,5550,0
   CHSK                 1 667,16 122,73
   NL          853,59 62,84
   N-NH4+         114,89
   Nc                 176,75    13,01
   N-NO2      3,54
   N-NO3      14,14
   Norg      44,19
   Pc         27,39 2,02

   Hrubé předčištění
   Přítok na čistírnu je sběračem „A“ DN 500 sklonu 0,95 % do spojné šachty. Za šachtou jsou odpadní vody vedeny na dvojici jemných strojně stíraných česlí. Za česlemi voda natéká do podélného provzdušňovaného lapáku písku. Zdrojem vzduchu pro LP jsou dmychadla, písek je těžen mamutkami se zdrojem vzduchu z kompresoru. Odtok z lapáku písku je veden potrubím DN 500 do oddělovací komory na výstupním potrubí z ČOV

   Biologické čištění
   Biologické čištění se skládá z dvojice aktivačních nádrží a dvojice dosazovacích nádrží. Splašková voda je přivedena do aktivací provzdušňovaným rozváděcím žlabem s průřezem tvaru rovnoramenného trojúhelníku, ve kterém jsou umístěna dvě stavítka, jimiž je možno odstavit jednotlivé aktivace z provozu.
   Dosazovací nádrže jsou dvě, přičemž levá pracuje jako příčně protékaná a pravá jako podélně protékaná. Nádrže jsou vyklízeny mostovým shrabovákem do kónických jímek.

   Kalové hospodářství
   Přebytečný kal se odpouští do zahušťovacích jímek. V zahušťovací jímce se nechá kal usadit a vyčerpá se do vyhnívací nádrže. Vyhnilý kal je vypouštěn na kalová pole nebo odvážen fekálními vozy na ČOV Bílina nebo ČOV Bystřany. Pro vytápění objektů jsou v kotelně osazeny dva kotle na LTO.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 4227/231/Ro-103/94, ze dne 02.11.1994

   v kvalitě     max. mg/
   BSK5        35        
   CHSK        150        
   NL        35        
   N-NH4        25        
   Pcelk        5        

   Qprům = 90 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2009 navrhujeme dořešit kanalizační systém s napojením na ČOV Želénky, vybudováním výtlačného řadu DN 80 – 295 m , 1 x ČS Q = 4 l/s H = 12 m a řadu DN 250  240 m. Na kanalizaci navrhujeme napojit odpadní vody od všech obyvatel.

   Rekonstruovaná ČOV bude mechanicko biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, se simultánním chemickým srážením fosforu, se zahušťováním přebytečného kalu, uskladněním kalu a odvozem kalu.
   Za stávající šachtou na přítokové stoce bude položeno nové potrubí DN 500, na kterém bude vybudováno nové hrubé mechanické předčištění. Na začátku budou osazeny hrubé strojně stírané česle. Za nimi bude osazen lapák štěrku a dvoje velmi jemné strojně stírané česle (přemístěny stávající) včetně pračky a lisu shrabků a kontejneru. V objektu česlovny bude osazen separátor písku a kontejner. Za objektem česlovny bude realizován nový vírový lapák písku s těžením čerpáním do separátoru. Dovoz fekálních vod a kalů z jiných ČOV se nepředpokládá.
   Za hrubým předčištěním bude realizována mezičerpací stanice.
   Čistírna bude pracovat i nadále bez primární sedimentace. Biologické čištění bude realizováno systémem D-R-Ds_D-N. Do první sekce regenerace, která bude pouze míchána, bude přiváděn vratný kal, kalová voda z jímky kalové vody a část odvětvené, mechanicky předčištěné vody. Do anoxického selektoru bude přivedena odpadní voda a směs z regenerace. Nátok ze selektoru je veden do denitrifikace, kam je přivedena i interní recirkulace. Z denitrifikace natéká aktivační směs do nitrifikace.
   Dosazovací nádrže budou nové kruhové. Součástí DN je stírání plovoucích látek z hladiny. Plovoucí látky budou vraceny do vratného a přebytečného kalu. Mezi dosazovacími nádržemi bude rozdělovací objekt a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu.
   Pro odstraňování fosforu je nutné doplnit chemické hospodářství o trvalé dávkování solí železa.
   Přebytečný aktivovaný kal bude gravitačně zahušťován v nově postavené zahušťovací nádrži, která bude vybavena pomaluběžným míchadlem. Alternativně je uvažováno i se strojním zahušťováním.
   Stávající otevřená vyhnívací nádrž bude provozována jako nádrž uskladňovací s mícháním. Z uskladňovací nádrže bude umožněn odtah kalové vody z různých výšek. Kvalita odtahované kalové vody ze zahuštění i uskladnění bude kontrolována čidlem. Stávající kalová pole budou zrušena.
   Stávající vytápění pomocí kotelny LTO bude zrušeno. Bude realizována nová přípojka zemního plynu, regulační stanice zemního plynu a kotelna kompletně vystrojena kotli na zemní plyn. Stávající tepelné rozvody budou zrušeny a budou realizovány nové.

   Kapacity
   ČOV pro 17 700 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 927 200 m3/d
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 5280 l/s
   maximální denní přítok na ČOV:    6457 m3/d
   přítok na ČOV za deště:        140,0 l/s
   maximální přítok při dešti na AN:    140,0 l/s
   přiváděné znečištění:         1062 kg BSK5/d
   2283 kg CHSK/d      1169 kg NL/d
                       243 kg Nc/d
                       37,5 kg Pc/d

   Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu: Počet EO 17 700


   Přítok na ČOV
   Odtok z DN
   Účinnost
   Povolení
   NV Sb. 61/2003

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l

   Přítok
   průměr
   max

   p
   m
   p
   m
   BSK5
   201,1
   10,0
   20,0
   95,0
   nest.
   35
   25
   40
   CHSK
   432,4
   42,0
   70,0
   90,3
   nest.
   150
   90
   130
   NL
   221,3
   14,0
   22,0
   93,7
   nest.
   35
   25
   50
   N-NH4
   29,9
   2,0
   7,0
   93,3
   nest.
   25
   nest.
   nest.
   Norg
   11,5
   1,0
   2,0
   91,3
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   N-NO3
   3,7
   12,2
   15,0
   0,0
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   N-NO2
   0,9
   1,0
   2,0
   0,0
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   Ncelk
   45,9
   15,0
   26,0
   67,3
   nest.
   nest.
   15
   20
   Nanorg
   34,5
   14,0
   24,0
   59,4
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   Pcelk
   7,1
   1,0
   3,0
   85,9
   nest.
   5
   2
   6

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Želénky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Želénky - U Mostku PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Želénky čp.81-3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Želénky čp.81-1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Želénky čp.81-2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Želénky ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Želénky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Želénky čp.98 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Želénky PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Želénky 2 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8,0 0,0 8,0

  Mapa