Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.05 Želénky 18940 189405
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želénky leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým Středohořím v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 215 m n. m. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 339 346 338 336 323 315
   přechodně bydlící 0 0 25 29 29 29
   celkem 339 346 363 365 352 344
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   339 346 358 361 348 340
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želénky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želénky OP-M-TP.011 vodovodem OP-M-TP.011.3. Zdrojem vody je VDJ Hudcov Výšina, do kterého se dodává voda z Vodárenské soustavy Přísečnice a VDJ Osek - Chmelnice – 2 x 1500 m3 (289,11 / 294,11 m n. m.), který je zásobován z Vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 011/1 VDJ Želénky - VDJ.TP 011/1 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 223 352 344
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želénky má jednotnou kanalizační síť napojenou na ČOV Želénky. Potrubí je z kameniny, betonu a PVC v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 5,2 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Želénky - U mostku (Q=2 l/s).

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 61 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 39 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

   Na ČOV Želénky jsou odkanalizovány tyto obce: Duchcov, Zabrušany, Lahošť, Jeníkov, Háj u Duchcova, Osek a městská část obce Teplice Hudcov. 

   ČOV Želénky je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a předřazenou denitrifikací a regenerací kalu. Kapacita ČOV je 5279,9 m3/den. ČOV je navržena na 17700 EO, BSK5 1062 kg/den. Průtok odpadní vody celou čistírnou je gravitační. Mechanické předčištění zajišťuje lapák štěrku, hrubé strojně stírané česle, za kterými jsou osazeny jemné strojně stírané česle včetně pračky a lisu na shrabky. Dále je za hrubým předčištěním umístěn vírový lapák písku s těžením do separátoru. Biologická část ČOV je realizována systémem D-R-Ds-D-N. Část odpadní vody natéká do anoxického selektoru, část odtéká do regenerace, kam je přiváděn vratný kal a kalová voda, Tato směs dále odtéká do anoxického selektoru, kde se promíchá s přitékající odpadní vodou. Nátok ze selektoru je veden do denitrifikace, jejíž část je míchaná mechanicky a část provzdušňována elementy. Z denitrifikace natéká aktivační směs do provzdušňované nitrifikace a dále do dosazovacích nádrží, kde dochází k odsazení vyčištěné vody, která odtéká do recipientu Bouřlivého potoka. Pro odstranění fosforu je na ČOV instalováno chemické srážení pomocí síranu železnatého. Přebytečný kal je strojně zahušťován a uskladněn v kalojemu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace Kanalizace obce Zabrušany- IV. etapa Želénky se navrhuje dostavba kanalizačních stok oddílné splaškové a jednotné kanalizace (stoka A). Součástí kanalizační sítě bude ČSOV Želénky 2 s přečerpáváním odpadních vod. Odpadní vody budou napojeny do stávající kanalizační sítě. V rámci dostavby gravitačních stok dojde ke zrušení 3 ks kanalizačních výustí a demolici či zrušení stávajícího kanalizačního potrubí. Gravitační kanalizační síť bude provedena z kameninového potrubí DN250 a DN300 celkové délky 1,6 km. Výtlačné potrubí z nové ČSOV bude vedeno z HDPE potrubí DN80 v délce 140 m.

   Realizace stavby bude provedena v závislosti na dotačních titulech. Stavba bude zahájena v cca roce 2025 a dokončena roku 2026.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Želénky, která se v současné době (roku 2020) pohybuje na hraně projektované kapacity.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   Po roce 2026 bude na kanalizaci napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 015/1/K Želénky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Želénky - U Mostku PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Želénky čp.81-3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Želénky čp.81-1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Želénky čp.81-2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Želénky ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Želénky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Želénky čp.98 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Želénky PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Želénky 2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 29 993,0 29 993,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory