Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.04 Všechlapy 40939 409391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Všechlapy leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým Středohořím. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 230 m n. m. Obcí protéká potok Bouřlivec a na území obce je vodní nádrž Všechlapy, které náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 306 308 305 270 260 253
   přechodně bydlící 10 10 55 64 64 64
   celkem 316 318 360 334 324 317
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   306 308 311 304 294 287
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všechlapy je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Želénky OP-M-TP.011 vodovodem OP-M-TP.011.1. Zdrojem vody je Vodárenská soustava Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Všechlapy předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 011/2 VDJ Všechlapy PK - VDJ.TP 011/2 1500 1x1500 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 011/1 ČS Všechlapy - CS.TP 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Všechlapy studna zářezy, studna Všechlapy ZD.TP 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Všechlapy b zářezy, studna Všechlapy ZD.TP 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Všechlapy a zářezy, studna Všechlapy ZD.TP 011/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 301 292 286
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odpadní vody z východní části obce Všechlapy odvádí kmenový sběrač E do ČSOV Všechlapy - U zastávky. Odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V3 do koncové šachty sběrače C v obci Zabrušany, kmenový sběrač C je zaústěn do ČSOV Zabrušany - Hřiště, odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V1 do páteřního sběrače A, který přivádí odpadní vody do ČOV Želénky. Gravitační potrubí je z betonu a PVC v profilech DN200 až DN500, tlakové potrubí z PE DN90.

   Odpadní vody ze severozápadní části obce odvádí kmenový sběrač F, který je zakončen v ČSOV Všechlapy č.p. 8. Odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V4 do koncové šachty na stoce E-1.

   Na kanalizaci je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Všechlapy - u zastávky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Všechlapy - čp.8 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.55-2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.55-1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy, za vsí pod stromem PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.73-2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Zabrušany čp.59 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.95 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.73-1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Všechlapy, za vsí přes cestu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Zabrušany čp.46 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 382,0 0,0 4 382,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory