Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.04 - stav 2004

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.04 Všechlapy 40939 409391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Všechlapy leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým Středohořím. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká potok Bouřlivec a na území obce je vodní nádrž Všechlapy, které náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 306 308 311 315 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 316 318 321 325 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   306 308 311 315 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všechlapy je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Želénky OPMTP.011 vodovodem OP-M-TP.011.1. Zdrojem vody je PK Všechlapy s ČS Všechlapy – 1 x 1500 m3 (234,40 / 239,90 m n. m.), do které přitéká voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme její postupnou rekonstrukci současně s výstavbou kanalizace.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 011/2 VDJ Všechlapy PK - VDJ.TP 011/2 1x1500m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 011/1 ČS Všechlapy - CS.TP 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Všechlapy studna zářezy, studna Všechlapy ZD.TP 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Všechlapy b zářezy, studna Všechlapy ZD.TP 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Všechlapy a zářezy, studna Všechlapy ZD.TP 011/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Všechlapy má jednotnou kanalizaci K-TP.035-J.N, do které jsou zaústěné septiky od 73 % trvale bydlících obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel mají septiky se vsakováním, 1 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na pole, 4 % mají bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina a 20 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s přečerpáváním splašků do kanalizačního systému obce Zabrušany. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Všechlapy - u zastávky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Všechlapy - čp.8 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.55-2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.55-1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy, za vsí pod stromem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.73-2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.95 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy čp.73-1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Všechlapy, za vsí přes cestu PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8,0 0,0 8,0

  Mapa