Ludvíkovice - CZ042.3502.4202.0030.01 - stav 2018

 1. Obec

  Ludvíkovice

  Číslo obce PRVKUK 0030
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0030
  Kód obce 546496
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0030.01 Ludvíkovice 08851 88510
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ludvíkovice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 254,00 – 335,00 m n. m. Jedná se o obec do 720 trvale žijících obyvatel a s 1 rekreačním objektem. Zástavba rodinnými domy je poměrně rozptýlená podél místních komunikací a Loubského potoka, venkovského charakteru. V obci je jedna vodní nádrž – požární nádrž, v létě využívaná pro rekreační účely a protékají zde dva místní potoky. Území náleží do povodí řeky Labe, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída.Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 714 745 797 850 - - -
   přechodně bydlící 5 5 5 5 - - -
   celkem 719 750 802 855 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   714 745 797 850 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ludvíkovice jsou provozovány jako místní vodovod (M-DC.023) s rezervním napojením ze skupinového vodovodu Děčín (SK-DC.001). Místní vodovod Ludvíkovice je zásoben pitnou vodou ze tří pramenišť na východní straně obce.
   Voda z prvního prameniště je svedena do VDJ Nad motorestem 10 m3 (354,46/352,46 m n.m.) a potrubím DN 80 do obce.
   Voda z druhého prameniště je svedena do VDJ Nad kolárnou 150 m3 (346,45/343,45 m n.m.) a potrubím DN 125 do obce.
   Voda z prameniště Kámen je svedena do VDJ Kámen-starý 30 m3 (402,65/404,65 m n.m.), tímto vodojemem protéká bez využití akumulace a pokračuje potrubím DN 100 do obce. Rozvodné potrubí z LTH, profil 100 a 60 mm, nebo z rPE 2“. Kapacita místních zdrojů je na hranici a v suchém období je místní vodovod dotován ze skupinového vodovodu Hřensko-Děčín.
   V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku a provozu obce Ludvíkovice.

   Západně od obce v její těsné blízkosti probíhá přivaděč SK Děčín-Hřensko DN 350, který zásobuje vodojem Kamenická 2x 1500 m3.
   V případě nedostatku vody z vlastních zdrojů je možné posílit vodovod Ludvíkovice ze zdrojů z Hřenska s měřením spotřeby vody ve vodoměrné šachtě. Voda z VDJ Kámen 6000 m3 (404,00 / 399,00) je vedena přes obec Kámen a potrubím DN 60 do Ludvíkovic.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozvodná síť je navržena na celý rozsah zástavby, převážně nová po rekonstrukci, k obnově zbývá cca 10% sítí, hlavně výměna potrubí LT a ET 80 za PVC160 v délce potrubí cca 250 m. Předpokládá se pouze prodloužení vodovodních řadů pro novou zástavbu.

   Obec připravuje do roku 2025 zvýšení akumulace vody výstavbou VDJ cca 200m3 vč. úpravny vody poblíž stávajícího VDJ Nad Kolárnou vč. jejich vzájemného propojení a realizaci nového vrtu na p.p.č.560/3, popř. v blízkém okolí na základě hydrogeologického průzkumu.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 001/7 CS.DC 001/7-mimo provoz PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 023/1 ZD.DC 023/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 023/2 ZD.DC 023/2 PRVK/2020
  Vodojem Návrh 200 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 023/2 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 023/1 VDJ.DC 023/1 150 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/3 3000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/47 100 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   473 494 781 832 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ludvíkovicích je smíšená kanalizace(K-DC.031-S.C) zakončená ČOV, na kterou je napojeno 66% obyvatel. Část sítí (asi 35%) je stará, jednotná kanalizace z betonového potrubí DN 300 až 500 a částečně (cca 65%) je vybudována nová splašková kanalizace z potrubí PVC, DN 200-300.
   Splaškové vody od zbývajících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 6 km od 1% obyvatel, 18% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče, 14% obyvatel má septik se vsakováním, 0,5% obyvatel má domovní mikročistírnu s odtokem do vodoteče a 0,5% obyvatel má domovní mikročistírnu se vsakováním.
   Provozovatelem i vlastníkem kanalizace a ČOV je Obec Ludvíkovice.
   ČOV Ludvíkovice:.
   Rozhodnutí o vypouštění -
   Č.j.: OŽP/47913/03/5271/03/Jak, vydal MÚ Děčín RŽP,
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 10.6. 2003
   Platí od 10.6.2003 do 31.12.2013
   Limity:
   Q = 55 000 m3/rok = 4 650 m3/měs.

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   125
   180
   30
   60
   35
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient:: Loubský potok
   Jedná se o novou mechanicko-biologickou čistírnu pro 1000 EO s dešťovým oddělovačem, štěrbinovými nádržemi, česlemi, lapákem písku, kalovými jímkami, do kterých se vypouští kal ze štěrbinových nádrží a přečerpávání kalu na kalová pole, biofiltr, dosazovací nádrže. Vyčištěné odpadní vody jsou přes výustní objekt napojeny do místního recipientu.
   Produkce stabilizovaného kalu 100 m3/rok
   Způsob likvidace kalu: kompostování

   Dešťové vody jsou odváděny z 20% dešťovou kanalizací ve správě obce (dl. 450 m), z 50% pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu, z 30% jednotnou kanalizační sítí ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2001 – 2003 byla v obci vybudována nová ČOV pro 1000 EO a kanalizace DN 200 – 400 v délce 3,8 km. Zbývá dostavba kanalizační sítě v dl. cca 0,7 km a rekonstrukce staré části kanalizace, potrubí v dl. cca 2,3 km.

   Stávající čistírna byla uvedena do trvalého provozu v roce 2004 a byla projektována na kapacitu 1000 EO. V roce 2018 je plánována intenzifikace ČOV Ludvíkovice na 1500 EO. Navýšená kapacita ČOV pokryje 950 v současnosti připojených obyvatel, dále pak 250 nově připojených obyvatel z obce Kámen.

    Intenzifikace stávající ČOV:

   Přitékající odpadní voda bude nejdříve zbavena hrubých nečistot v mechanickém hrubém předčištění, které sestává ze strojních jemných česlí a vertikálního lapáku písku. Za sestavou hrubého předčištění bude umístěna oddělovací komora, která zajistí, že na biologickou linku bude v době deště odtékat maximálně 11,6 l/s odpadní vody. Z oddělovací komory odtéká odpadní voda do denitrifikační nádrže. V této nádrži dochází k redukci dusičnanů až na plynný dusík. Obsah denitrifikační nádrže bude míchán ponorným míchadlem. Aktivační směs z denitrifikační nádrže bude odtékat pomocí přepadových rozdělovacích žlabů do nitrifikačních nádrží. V těchto nádržích bude míchání aktivační směsi zajištěno pomocí aeračního systému. V těchto nádržích bude docházet k rozkladu amoniaku na dusičnany. Z nitrifikačních nádrží bude aktivační směs odtékat do vnořených dosazovacích nádrží. Zde bude docházet k sedimentaci kalových vloček a odsazení vyčištěné vody, která bude přes přepadové hrany žlabů odtékat přes měrný objekt do recipientu. Ze dna dosazovacích nádrží bude odtahován vratný a přebytečný kal. Vratný kal bude čerpán do denitrifikační nádrže. Cyklicky bude též odtahován i přebytečný kal, který bude čerpán do nádrže kalojemu. Přebytečný kal bude v kalojemu aerobně stabilizován a gravitačně zahušťován. Stabilizovaný kal bude odtahován fekálními vozy a odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Děčín.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 031/1/K ČOV LUDVÍKOVICE PRVK/2020
  ČOV Rekonstrukce ČOV LUDVÍKOVICE- intenzifikace PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 85,0 85,0

  Mapa