Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.02 - stav 2022

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.02 Straky 18937 189375
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Straky leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 280 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 99 99 99 115 110 108
   přechodně bydlící 8 8 7 7 7 7
   celkem 107 107 106 122 117 115
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 78 79 116 111 109
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Straky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.2. Zdrojem vody je VDJ Straky – 2 x 50 m3 (302,07 / 304,83 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice - Nová Ves 1 x 1000 m3. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 017/1 VDJ Straky - VDJ.TP 017/1 2x50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Straky nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bílina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory