Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

  1. Obec

    Zabrušany

    Číslo obce PRVKUK 0305
    Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
    Kód obce 567868
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    914 (4213)
    Teplice

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3509.4213.0305.02 Straky 18937 189375
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Straky leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245 - 280 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      trvale bydlící 99 99 99 115 110 108
      přechodně bydlící 8 8 7 7 7 7
      celkem 107 107 106 122 117 115
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      78 78 79 116 111 109
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Obec Straky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladruby OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.2. Zdrojem vody je VDJ Straky – 2 x 50 m3 (302,07 / 304,83 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice - Nová Ves 1 x 1000 m3. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
    Vodojem zemní Stav VDJ.TP 017/1 VDJ Straky - VDJ.TP 017/1 100 2x50 m3 PRVK\2021
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      0 0 0 0 0 0
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      Obec Straky nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bílina.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    0,0 0,0 0,0

    Mapa

  6. Vodoprávní rozhodnutí

    Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory