Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.01 Zabrušany 18939 189391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zabrušany leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 332 333 331 347 334 325
   přechodně bydlící 18 18 4 4 4 4
   celkem 350 351 335 351 338 329
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   270 281 300 345 334 325
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zabrušany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želénky OP-M-TP.011 vodovodem OP-M-TP.011.2. Zdrojem vody je VDJ Všechlapy PK – 1 x 1500 m3 (234,40 / 239,90 m n. m.), do které se dodává voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   243 244 247 278 268 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zabrušany má splaškovou kanalizační síť, sběrač B je sveden do ČSOV Zabrušany - Hřiště. Odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V1 do páteřního sběrače A kanalizace obce Želénky a dále na ČOV Želénky. Kmenový sběrač D odvádí odpadní vody ze západní části obce. Stoka je vedena do ČSOV Zabrušany - Zatáčka. Odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V2 do koncové šachty sběrače B. Gravitační potrubí je z betonu a PVC v profilech DN200 až DN500, tlakové potrubí je z PE DN90.

   Na kanalizaci je napojeno 80 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 015/4 Zabrušany - hřiště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 015/5 Zabrušany - zatáčka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Zabrušany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Zabrušany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory