Zabrušany - CZ042.3509.4213.0305.01 - stav 2004

 1. Obec

  Zabrušany

  Číslo obce PRVKUK 0305
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0305
  Kód obce 567868
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0305.01 Zabrušany 18939 189391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zabrušany leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Bouřlivec. Území obce náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 332 333 336 340 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 350 351 354 358 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   270 281 300 323 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zabrušany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Želénky OPMTP.011 vodovodem OP-M-TP.011.2. Zdrojem vody je VDJ Všechlapy PK – 1 x 1500 m3 (234,40 / 239,90 m n. m.), do které se dodává voda z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 81 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   243 244 247 282 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zabrušany má jednotnou kanalizaci K-TP.015.5-J.C se zaústěním do podzemní čerpací stanice a odpadní vody jsou přečerpávány na ČOV Želénky. Odpadní vody od 73 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace.
   Část obce má kanalizaci vyústěnou do Všechlapské nádrže.
   Do kanalizace s odtokem do recipientu je napojeno 5 % obyvatel, 5 % je napojeno přímo do vodoteče, 1 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na pole a 2 % obyvatel mají jímky vyvážené na ČOV Bílina, 10 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace, 2 % s přepadem do vodoteče a 2 % obyvatel mají septiky se vsakováním.
   Další objekty:
   ČSOV Zabrušany - u hřiště
   ČSOV Zabrušany - v zatáčce
   ČOV Želénky je podrobně popsána v kartě CZ042_0305_05 – Želénky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme do roku 2015 přepojit stávající septiky na kanalizaci. Po roce 2016 odstranit zaústění do Všechlapské přehrady. Po roce 2016 budou bezodtoké jímky budou rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bílina. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Zabrušany - hřiště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Zabrušany - zatáčka PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Zabrušany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Zabrušany čp.59 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Zabrušany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Zabrušany čp.46 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4,0 204,0 208,0

  Mapa