Újezdeček - CZ042.3509.4213.0304.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Újezdeček

  Číslo obce PRVKUK 0304
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0304
  Kód obce 567850
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0304.01 Újezdeček 17409 174092
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Újezdeček leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 - 250 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 779 779 923 888 998 1 078
   přechodně bydlící 0 0 5 5 5 5
   celkem 779 779 928 893 1 003 1 083
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   779 779 779 893 1 003 1 083
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Újezdeček je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Teplice OP-SK-TP.037 vodovodem OP-SK-TP.037.2. Zdrojem vody je s VDJ Teplice - Šibenik II – 2 x 4000 m3 (288,57 / 294,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Fláje řady DN 600 a DN 800, případně se voda může dočerpávat z ČS Všechlapy řadem DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Vodovodní síť obce Újezdeček je propojena s vodovodní sítí města Teplice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Újezdeček předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   772 772 772 893 1 003 1 083
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Újezdeček má jednotnou kanalizaci K-TP.040.5 sestávající se ze třech částí napojených na kanalizační sběrač „A“, který navazuje na kanalizační systém města Teplice, který odvádí odpadní vody na ČOV Bystřany. Potrubí je z trub betonu, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 3,9 km.

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Újezdeček PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 478,0 8 398,0 18 876,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/135555/2016/Po G-511, I-407, A-132 77 RD Újezdeček - V+K, dešťová kan., drény, RN - Obec Újezdeček
  3. 1. 2017