Teplice - CZ042.3509.4213.0303.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Teplice

  Číslo obce PRVKUK 0303
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0303
  Kód obce 567442
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0303.01 Teplice 40924 409243
  CZ042.3509.4213.0303.03 Nová Ves 31178 311782
  CZ042.3509.4213.0303.04 Prosetice 16620 166201
  CZ042.3509.4213.0303.05 Řetenice 16613 166138
  CZ042.3509.4213.0303.06 Sobědruhy 15150 151505
  CZ042.3509.4213.0303.07 Trnovany 16626 166260
  CZ042.3509.4213.0303.08 Hudcov 04922 49221
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Teplice leží v hnědouhelné pánvi mezi Krušnými horami a masívem Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Sobědruhy- celá obec stupeň II.C, Teplice- téměř celé město ve stupních I.A a I.B a II.A, Trnovany- celé město ve stupních I.A a I.B a II.A a II.C, Proboštov u Teplic- celá obec II.C, Prosetice- malá část obce I.B a podstatná část II.C, Nová Ves u Teplic- celá obec II.C, Řetenice- celá obec stupeň I.A a IIA a II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací, na okrajích města je rozsáhlá panelová výstavba. Centrum města tvoří komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 330 m n. m. Městem protéká Sviní potok, Bystřice a Novosedlický potok. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 50 532 50 870 50 423 48 413 46 619 45 338
   přechodně bydlící 0 0 1 093 1 150 1 150 1 150
   celkem 50 532 50 870 51 516 49 563 47 769 46 488
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 435 50 793 51 393 49 563 47 769 46 488
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Teplice je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice OP-SK-TP.037 vodovodem OP-SK-TP.037.1. Zdrojem vody jsou přívodní řad DN 700, který zásobuje VDJ Teplice - Nová Ves – 2 x 4000 m3 (381,00 / 386,00 m n. m.). Z tohoto řadu je možné zásobovat dolní komoru věžového vodojemu VDJ Teplice – Nová Ves – 2 x 2122,5 m3 (391,14 / 398,40 m n. m.). Do horní komory věžového vodojemu se musí případně voda dočerpávat – v současné době není dolní ani horní komora provozována. Z VDJ Teplice - Nová Ves – 2 x 4000 m3 je voda přes objekt napojení BN Bystřany dodávána do předávacího bodu PB Malhostice a odtud do okresu Ústí n/L.
   Přívodní řad DN 600 Vodárenské soustavy Fláje pokračuje do VDJ Střelná - Fláje – 2 x 1000 m3 (398,27/ 403,27 m n. m.), odkud pokračuje do VDJ Hudcov - Fláje – 2 x 1000 m3 (304,42 / 309,39 m n. m.). Odtud pokračuje DN 800 do VDJ Novosedlice – 2 x 6000 m3 (279,80 / 286,10 m n. m.) a DN 800 do VDJ Teplice - Šibenik I - 2 x 2000 m3 (289,79 / 294,35 m n. m.). VDJ Teplice - Šibenik I je propojen řadem DN 400 s VDJ Teplice - Šibenik II – 2 x 4000 m3 (288,57 / 294,30 m n. m.). VDJ Teplice - Šibenik I je propojen řadem DN 500 s VDJ Teplice - Doubravka I – 1 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.). VDJ Teplice - Doubravka I je propojen řadem DN 500 s VDJ Teplice - Doubravka III – 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.). Všechny uvedené vodojemy pracují v jednom tlakovém pásmu a každý má vlastní spotřebiště, která jsou vzájemně propojená.
   Z propojovacího řadu DN 500 mezi VDJ Teplice - Šibenik I a VDJ Teplice - Doubravka I je napojen VDJ Teplice - Štefanik – 1 x 700 m3 (249,33 / 253,24 m n. m.), který je v současné době vyřazen z provozu a jeho bývalé tlakové pásmo spotřebiště je nahrazeno novým VDJ Bystřany.
   Z VDJ Teplice - Doubravka I se voda čerpá do VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.) Ve stejném tlakovém pásmu pracuje i VDJ Malše – 2 x 1000 m3 (310,20 / 315,22 m n. m.), který je dotován z Vodárenské soustavy Fláje přivaděčem DN 400.VDJ Malše samostatně zásobuje vysoké tlakové pásmo Trnovany (ulice Krušnohorská a okolí).
   VDJ Teplice – Nová Ves – 2 x 4000 m3 (381,00 / 386,00 m n. m.) má vlastní tlakové pásmo a vlastní spotřebiště a zásobuje VDJ Teplice - Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.).
   Město Teplice je rozděleno do 6 tlakových pásem. Obec Novosedlice má samostatné tlakové pásmo (předěl tlakových pásem Teplice - Novosedlice je v ul. Emílie Dvořákové).
   VDJ Hudcov je v současnosti zásobován z předávacího bodu Liběšice (Vodárenská soustava Přísečnice) a dále z Flájského přivaděče z VDJ Střelná (východní Flájská větev).
   Vodovodní síť města Teplice je propojena s vodovodní sítí obce Novosedlice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Lázeňský komplex má vlastní vodojem s vlastními zdroji minerální vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z hlediska zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální rozvoj města.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Teplice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/3 VDJ Hudcov - starý VDJ.TP 026/3 100 100 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/2 VDJ Hudcov - Fláje VDJ.TP 026/2 2000 2000 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/4 VDJ Hudcov Výšina VDJ.TP 026/4 250 250 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 031/3 VDJ Sobědruhy - Zámeček - VDJ.TP 037/15 10 10 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/1 VDJ Řetenice - Šibeník nový - VDJ.TP 037/1 4000 4000 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/11 VDJ Řetenice - Šibeník 2 - VDJ.TP 037/11 8000 8000 m3 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CS.TP 037/2 ČS Teplice - Doubravka 1 - CS.TP 037/2 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/7 VDJ Teplice - Doubravka 1 - VDJ.TP 037/7 3000 3000 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/6 VDJ Teplice - Doubravka 3 - VDJ.TP 037/6 12000 12000 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/8 VDJ Teplice - Doubravka 2 nový - VDJ.TP 037/8 1000 1000 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/9 VDJ Teplice - Doubravka 2 starý - VDJ.TP 037/9 1000 1000 m3 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CS.TP 037/4 ČS Teplice - Maršovská ATS - CS.TP 037/4 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CS.TP 037/3 ČS Teplice - Bohosudovská ATS - CS.TP 037/3 024/14Z/2022
  Vodojem věžový Stav VDJ.TP 037/12 VDJ Nová Ves - věžový DTP - TP 037/12 6315 6315 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/2 VDJ Nová Ves - zemní - TP 037/2 8000 8000 m3 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/4 VDJ Nová Ves u Teplic VDJ.TP 037/4 1000 1000 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Křemýž studna ZD.TP 017/1 Křemýž 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/5 VDJ Štefánik - VDJ.TP 037/5 700 700 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   49 524 49 856 50 409 48 077 46 337 45 095
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační systém Teplice je tvořen kmenovými sběrači A, B, C, D, E a F, které jsou v úzlových bodech vzájemně propojeny a svedeny k likvidaci odpadních vod na ČOV Bystřany.

   Kanalizace je provedena z převážné části jako jednotná, na kterou jsou nově napojeny části oddílné gravitační a tlakové splaškové kanalizace. Pouze v Teplicích městské části Trnovany, v Krupce městské části Maršov, Košťany střed města je vybudovaná oddílná kanalizace. 

   Kanalizační stoky byly vybudovány převážně v kruhových profilech od DN150 až DN1600 převážně z materiálu beton, kamenina, LT a novější části stokové sítě z PVC, případně vejčitých profilů DN400/600 - 900/1200 z materiálu beton, železobeton nebo zděné a v nejstarších částích měst a obcí ve zděných profilech 300/300-600/600 z cihel v celkové délce 160,1 km.

   Sběrač A odvádí odpadní vody z oblasti Teplice - centrum, Teplice - Řetenice, Košťany, Střelná, Oldřichov, Újezdeček a odpadní vody přivedené ostatními sběrači a začíná na ČOV Bystřany.

   Sběrač B odvádí odpadní vody z  oblasti Teplice - Šanov, Teplice - Trnovany, Novosedlice, Dubí, Dubí - Bystřice a začíná napojením na sběrač A ve spojné šachtě v ul. U Kamenných lázní.

   Sběrač C odvádí vody z oblasti Teplice - lázeňská část, Teplice - Letná, sídliště Bílá cesta a začíná napojením na sběrač A ve spojné šachtě u Neptunu.

   Sběrač D odvádí odpadní vody z oblasti Krupka, průmyslová zóna Krupka, Teplice - Sobědruhy, Proboštov a začíná napojením na sběrač B ve spojné šachtě v ul. Masarykové. 

   Sběrač E začíná napojením na sběrač A ve spojné šachtě v ul. Dubské. 

   Sběrač F odvádí odpadní vody z oblasti sídliště Teplice - Prosetice, sídliště Nová Ves a začíná napojením na sběrač A ve spojné šachtě v ul. Pražské před Sviním potokem.

   V kanalizačním systému se nachází ČSOV Sobědruhy pro přečerpávání odpadních vod z obcí Krupka, části obce Proboštov a Teplice městské části Sobědruhy do kanalizačního sběrače D a dále na ČOV Bystřany.  Součástí kanalizačního systému je ČSOV Sobědruhy Pod Kopcem (Q=11,6 l/s).

   Na kanalizaci a ČOV Bystřany je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace a od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.       

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu v rozvojových a transformačních plochách je navrhován převážně oddílný kanalizační systém, pouze v dílčích plochách vzdálených od recipientu a mimo dosah stávající dešťové kanalizace přímo napojitelných na stávající jednotné stoky se systémem dešťových oddělovačů, bylo po dohodě s provozovatelem kanalizace navrženo napojení do jednotného systému. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V obci Sobědruhy je připravovaná výstavba ucelené části tlakové kanalizace se zaústěním do kanalizačního sběrače D, který dále pokračuje do centrální ČS Sobědruhy. Případná realizace se nepředpokládá do roku 2030.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Sobědruhy 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Sobědruhy Pod Kopcem 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Trnovany 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Teplice Kollárova čp.1629 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Řetenice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Sobědruhy 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Trnovany 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Řetenice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Teplice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Sobědruhy - Pod kopcem čp.50 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav vyust Řetenice 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  209 608,0 192 336,0 401 944,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/128212/2019/St A-145 akumulace,HST Hydrosystémy,Teplice
  16. 12. 2019
  Teplice MgMT/023716/2009 J-742 ORL-Zahradnictví Dvořák provozní řád
  6. 3. 2009
  Teplice MgMT/089584/2014 H-518/Mi Využití tepelné energie z ryolitní vody v Kamenných lázních Teplice
  10. 9. 2014
  Teplice MgMT/145592/2015/St A-128,J-913 DEKTRADE TEPLICE
  2. 3. 2016
  Teplice MgMT-ODŽP 166592/07/231/J-661/St J-661 provozní řád
  13. 11. 2007