Teplice - CZ042.3509.4213.0303.01 - stav 2004

 1. Obec

  Teplice

  Číslo obce PRVKUK 0303
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0303
  Kód obce 567442
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0303.01 Teplice 40924 409243
  CZ042.3509.4213.0303.03 Nová Ves 31178 311782
  CZ042.3509.4213.0303.04 Prosetice 16620 166201
  CZ042.3509.4213.0303.05 Řetenice 16613 166138
  CZ042.3509.4213.0303.06 Sobědruhy 15150 151505
  CZ042.3509.4213.0303.07 Trnovany 16626 166260
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Teplice leží v hnědouhelné pánvi mezi Krušnými horami a masívem Českého středohoří. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Sobědruhy- celá obec stupeň II.C, Teplice- téměř celé město ve stupních I.A a I.B a II.A, Trnovany- celé město ve stupních I.A a I.B a II.A a II.C, Proboštov u Teplic- celá obec II.C, Prosetice- malá část obce I.B a podstatná část II.C, Nová Ves u Teplic- celá obec II.C, Řetenice- celá obec stupeň I.A a IIA a II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací, na okrajích města je rozsáhlá panelová výstavba. Centrum města tvoří komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 200  330 m n. m. Jedná se o obec do 55 000 trvale bydlících obyvatel. Městem protéká Sviní potok, Bystřice a Novosedlický potok. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 50 532 50 870 51 435 52 000 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 50 532 50 870 51 435 52 000 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 435 50 793 51 393 52 000 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Teplice je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice OPSKTP.037 vodovodem OP-SK-TP.037.1. Zdrojem vody jsou přívodní řad DN 700, který zásobuje VDJ Teplice - Nová Ves – 2 x 4000 m3 (381,00 / 386,00 m n. m.). Z tohoto řadu je možné zásobovat dolní komoru věžového vodojemu VDJ Teplice – Nová Ves – 2 x 2122,5 m3 (391,14 / 398,40 m n. m.). Do horní komory věžového vodojemu se musí případně voda dočerpávat – v současné době není horní komora využívána pro zásobování pitnou vodou. Z VDJ Teplice - Nová Ves – 2 x 4000 m3 je voda přes objekt napojení BN Bystřany dodávána do předávacího bodu PB Malhostice a odtud do okresu Ústí n/L.
   Přívodní řad DN 600 Vodárenské soustavy Fláje pokračuje do VDJ Střelná - Fláje – 2 x 1000 m3 (398,27/ 403,27 m n. m.), odkud pokračuje do VDJ Hudcov - Fláje – 2 x 1000 m3 (304,42 / 309,39 m n. m.). Odtud pokračuje DN 800 do objektu napojení BN Řetenický les, kde se řad rozděluje na DN 600 do VDJ Novosedlice – 2 x 6000 m3 (279,80 / 286,10 m n. m.) a DN 800 do VDJ Teplice - Šibenik I - 2 x 2000 m3 (289,79 / 294,35 m n. m.). VDJ Teplice - Šibenik I je propojen řadem DN 400 s VDJ Teplice - Šibenik II – 2 x 4000 m3 (288,57 / 294,30 m n. m.). VDJ Teplice - Šibenik I je propojen řadem DN 500 s VDJ Teplice - Doubravka I – 1 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.) a rovněž jsou propojeny propojovacím řadem DN 350 přes město. VDJ Teplice - Doubravka I je propojen řadem DN 500 s VDJ Teplice - Doubravka III – 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.). Všechny uvedené vodojemy pracují v jednom tlakovém pásmu a každý má vlastní spotřebiště, která jsou vzájemně propojená.
   Z propojovacího řadu DN 500 mezi VDJ Teplice - Šibenik I a VDJ Teplice - Doubravka I je napojen VDJ Teplice - Štefanik – 1 x 700 m3 (249,33 / 253,24 m n. m.), který má samostatné tlakové pásmo, v současné době není využíván.
   Z VDJ Teplice - Doubravka I se voda čerpá do VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.) Ve stejném tlakovém pásmu pracuje i VDJ Malše – 2 x 1000 m3 (310,20 / 315,22 m n. m.), který je dotován z Vodárenské soustavy Fláje přivaděčem DN 400.
   VDJ Teplice – Nová Ves – 2 x 4000 m3 (381,00 / 386,00 m n. m.) má vlastní tlakové pásmo a vlastní spotřebiště a zásobuje VDJ Teplice - Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.).
   Město Teplice je rozděleno do 6 tlakových pásem.
   V případě nedostatku nebo provozních problémů na flájských přivaděčích je do VDJ Hudcov - Fláje možné vodu dočerpávat z ČS Včechlapy z Vodárenské soustavy Přísečnice.
   Vodovodní síť města Teplice je propojena s vodovodní sítí obce Novosedlice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Lázeňský komplex má vlastní vodojem s vlastními zdroji minerální vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Z hlediska zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální rozvoj města. Navrhujeme postupnou výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 026/3 VDJ Hudcov - starý VDJ.TP 026/3 100m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 026/2 VDJ Hudcov - Fláje VDJ.TP 026/2 2000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 026/4 VDJ Hudcov Výšina VDJ.TP 026/4 250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 031/3 VDJ Sobědruhy - Zámeček - VDJ.TP 037/15 10m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Březový háj 1a prameniště Proboštov - ZD.TP 031/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Březový háj 1b prameniště Proboštov - ZD.TP 031/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Březový háj 1c prameniště Proboštov - ZD.TP 031/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/1 VDJ Řetenice - Šibeník nový - VDJ.TP 037/1 4000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/11 VDJ Řetenice - Šibeník 2 - VDJ.TP 037/11 8000m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 037/2 ČS Teplice - Doubravka 1 - CS.TP 037/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/7 VDJ Teplice - Doubravka 1 - VDJ.TP 037/7 3000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/6 VDJ Teplice - Doubravka 3 - VDJ.TP 037/6 12000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/8 VDJ Teplice - Doubravka 2 nový - VDJ.TP 037/8 1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/9 VDJ Teplice - Doubravka 2 starý - VDJ.TP 037/9 1000m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 037/4 ČS Teplice - Maršovská ATS - CS.TP 037/4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 037/3 ČS Teplice - Bohosudovská ATS - CS.TP 037/3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/12 VDJ Nová Ves - věžový DTP - TP 037/12 6315m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/2 VDJ Nová Ves - zemní - TP 037/2 8000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/4 VDJ Nová Ves u Teplic VDJ.TP 037/4 1000m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Křemýž studna ZD.TP 017/1 Křemýž PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/5 VDJ Štefánik - VDJ.TP 037/5 700m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   49 524 49 856 50 409 51 480 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Teplice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.4-J.C. Její hlavní část tvoří kmenové sběrače „A, B, C a F, které jsou v uzlových bodech vzájemně propojeny a odvádí odpadní vody na ČOV Bystřany. Kanalizace je provedena z převážné části jako jednotná, oddílný kanalizační systém je vybudován pouze v lokalitách sídlištního charakteru (Prosetice, Nová Ves a Trnovany). Území s vybudovanou oddílnou kanalizací je část Teplice - Prosetice na sběrači A, na sběrači B jsou to Teplice-Trnovany jižně od Masarykovy ul. a Teplice - Nákladní ul., Masarykova ul., Okružní ul., Jankovcova ul. a okolí a na sběrači D se jedná o Teplice - Trnovany - severně od Masarykovy ul.
   Sběrač A odvádí odpadní vody z části Teplic- Řetenic, Újezdečku a části Košťan a dále odpadní vody přivedené všemi ostatními sběrači.
   Sběrač B odvádí odpadní vody z  části Teplic, Novosedlic, z části Dubí a dále odpadní vody přivedené sběračem D z Krupky a Proboštova.
   Sběrač C odvádí vody z lázeňské části Teplic, Letné a sídliště Bílá Cesta.
   Sběrač F odvádí splaškové vody z teplického sídliště Prosetice a odpadní vody z oblasti Letné v Teplicích a ze sídliště Nová Ves.
   Odpadní vody od 98 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a zbylé 1 % trvale bydlících obyvatel bezodtokové jímky, které vyváží na ČOV Bystřany.

   Odlehčovací komory a další objekty:

   1/ Objekty na sběrači A:
   shybka pod Bystřicí 2 x DN 500 + DN 1000 na rozmezí Bystřan a Teplic-Prosetic;
   OK 102 u zahradnictví v Pražské ulici v Teplicích-Proseticích je současně nátokem do shybky 2 x DN 500 + DN 1000 pod Bystřicí;
   shybka 2 x DN 800 pod Bystřicí v oblasti bývalého Neptunu (křižovatka Pražská – Mlýnská – U Kamenných lázní) v Teplicích;
   OK 2 (OK 2A) nad soutokem se sběračem B v ulici U Kamenných lázní v Teplicích - Šanově;
   OK 02 (OK 2) u objektu Městských lázní v Teplicích;
   OK 201 (OK H) pod Tržním náměstím v Teplicích;
   OK 06 mezi Hornickou ulicí a mostem E 55 v Teplicích;
   OK 04 v areálu BONEXu v Teplicích na stoce z Myslbekovy ulice

   2/ Na stokách v povodí sběrače B jsou dále následující objekty:
   OK 106 v křižovatce Zemské a Havířské ulice v Teplicích - Trnovanech na stoce ze Zemské ulice;

   3/ Na sběrači F se nacházejí následující objekty:
   OK 18 pod tratí na konci ulice Okrajové v Teplicích - Proseticích;
   tlumící objekt TK 1 v údolí nad Opelem pod lesem V Lipách v Teplicích;
   tlumící objekt TK 2 v louce pod silnicí I/13 poblíž zahrádkářské kolonie v Teplicích;
   tlumící objekt TK 3 v louce nad silnicí I/13 a Moravskou ulicí v Teplicích;
   tlumící objekt TK 4 v lese nad Moravskou ulicí v Teplicích - Nové Vsi;
   velké spadišťové komory bez obtoku (15) či s obtokem (7);
   spojná spadišťová šachta nad silnicí I/13;
   spojná spadišťová šachta pod Novoveskou ulicí.
   Na stoce v Prosetické ulici v Proseticích se v povodí sběrače F nachází odlehčovací komora OK 103.
   Odlehčovacích komor je v samotných Teplicích 16 s ředícími poměry 1:4 – 1:7 a jsou svedeny do Sviního potoka, Bystřice a Modlanského potoka.

   V kanalizačním systému napojeném na ČOV Bystřany se nachází čerpací stanice odpadních vod – hlavní ČSOV Sobědruhy na sběrači D z Krupky. Odpadní vody ze západní části zájmového území (většina povodí sběrače D – městská část Sobědruhy, obce Srbice, Proboštov a město Krupka) neleží v povodí Bystřice a odpadní vody z nich jsou do povodí Bystřice čerpány z ČSOV Sobědruhy.
   Stávající stoková síť vznikala postupně dlouhou řadu let a podle toho je i různorodý použitý trubní materiál. Velká část uličních stok – převážně ve starší zástavbě - je za hranicí své životnosti a vyžaduje postupnou rekonstrukci. Poměrně dlouhé úseky páteřních sběračů byly štolovány.
   V posledních letech byly od veřejné kanalizace postupně odděleny vody z balneoprovozů teplické i šanovské lázeňské zóny, které zbytečně zatěžovaly dolní úseky sběračů a ČOV.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí, přepojit výusti na kanalizační systém a postupně rekonstruovat kanalizační síť.

   Výsledky generelu kanalizace:
   V souladu s potřebami území, územními plány i předchozími koncepčními návrhy budou na stokovou síť, zakončenou ČOV Bystřany, výhledově napojeny stávající kanalizační výusti do recipientů.

   sběrač
   číslo
   řešení
   šachta
   Název
   číslo výusti
   ha
   EO
   Typ
   Pozn.
   ČOV
   1
   0004
   ČSOV a kanalizace Bystřany – Nové Dvory
   4190
   5,57
   35
   O

   B
   2
   0425
   Přepojení kanalizace Dubí - Bystřice, ul. Drahůnská
   9593
   1,13
   70
   J
   (1,00)

   E
   3
   0212
   ČSOV a kanalizace Dubí - Mstišov
   545, 587, 620, 628, 639, 644
   15,16
   300
   O
   real. výtl. řadu 2002
   A
   4
   0155
   Odstranění kanalizační výusti Košťany - Střelná
   2331, 2345, 2351, 2721, 12319
   23,07


   48,07
   800


   1190
   J
   (23,07)
   real. 2001


   DXI
   5
   0764
   Kanalizace, Krupka – ul. U Plovárny
   12669
   2,74
   74
   O
   real. 2001
   D
   6
   0677
   Kanalizace, Krupka - Unčín
   10529
   10,17
   300
   O

   D
   7
   0633
   Kanalizace, Krupka - Nové Modlany – Soběchleby
   2108, 2133, 2134, 2148, 2155, 3959, 3974, 4024, 4027
   34,72
   477
   O

   D1
   8
   0713
   Proboštov ul. Meziškolská, kanalizace
   8993
   0,40
   10
   J
   (0)

   D1
   9
   0701
   Proboštov ul. Sobědružská, kanalizace
   8859
   2,47
   10
   O

   D
   10
   0576
   Kanalizace, Srbice – Staré Srbice
   2159, 2176, 2182, 2187, 2190
   19,91
   265
   O

   DVII
   11
   0739
   Kanalizace, Sobědruhy – Bohosudovská ul.
   12302
   1,45
   80
   J
   (1,45)

   D
   12
   0579
   Kanalizace, Sobědruhy – Srbická ul.
   9944, 9948
   1,09
   14
   J
   (0,35)

   D
   13
   0609
   Kanalizace, Sobědruhy – ul. K Zámečku
   9957
   0,75
   22
   J
   (0)

   D1
   14
   0679
   Kanalizace, Sobědruhy – ul. Pod Kopcem
   9952
   0,80
   20
   O

   A
   15
   0097
   Kanalizace, Teplice – ul. Křižíkova
   6442
   4,34
   100
   J
   (4,34)

   A
   16
   0084
   Kanalizace, Teplice – ul. Spojenecká
   9141
   25,56
   180
   O

   A
   17
   0113
   Kanalizace, Teplice – ul. Tolstého
   9246
   7,33
   50
   J
   (7,33)

   D1
   18
   0695
   Kanalizace, likvidace výusti Proboštov 2
   9094
   0,98
   20
   O

   JJednotná kanalizace
   OOddílná kanalizace


   tabulka


   O


   o

   sběrač
   číslo
   řešení
   Název
   číslo výusti
   Pozn.
   ČOV
   I1
   ČSOV a kanalizace Bystřany – Nové Dvory
   4190

   B
   I2
   Přepojení kanalizace Dubí - Bystřice, ul. Drahůnská
   9593

   E
   I3
   ČSOV a kanalizace Dubí - Mstišov
   545, 587, 620, 628, 639, 644
   real. výtl. řadu 2003
   A
   I4
   Košťany - Střelná, odstranění výustí
   2331, 2345, 2351, 2721, 12319
   real. 2001


   DXI
   I5
   Krupka – U Plovárny, odstranění výusti
   12669
   real. 2001
   D
   I6
   Krupka – Unčín, Potoční ulice, odstranění výusti
   10529

   D
   I7
   Krupka - Nové Modlany – Soběchleby, odstranění výustí
   2108, 2133, 2134, 2148, 2155, 3959, 3974, 4024, 4027

   D1
   I8
   Proboštov – Meziškolská, odstranění výusti
   8993

   D1
   I9
   Proboštov – Sobědružská, odstranění výusti
   8859

   D
   I10
   Srbice – Staré Srbice, odstranění výustí
   2159, 2176, 2182, 2187, 2190

   DVII
   I11
   Teplice – Sobědruhy, Bohosudovská, odstranění výusti
   12302

   D
   I12
   Teplice – Sobědruhy, Srbická, odstranění výustí
   9944, 9948

   D
   I13
   Teplice – Sobědruhy, K Zámečku, odstranění výusti
   9957

   D1
   I14
   Teplice – Sobědruhy, Pod Kopcem, odstranění výusti
   9952

   A
   I15
   Teplice – Křižíkova, přepojení výusti
   6442

   A
   I16
   Teplice – Spojenecká, odstranění výusti
   9141

   A
   I17
   Teplice – Tolstého, odstranění výusti
   9246

   D1
   I18
   Kanalizace, likvidace výusti Proboštov 2
   9094

   Odstranění balastních vod:

   Ozn. v situaci
   Položka
   Jedn.
   Množ.
   Jedn. cena
   Cena
   Celk. náklady
   Skup.
   A*
   Dubí - Myslbekova

   1

   stoka DN 300
   m
   150
   6 500,00
   975 000,00   Celkem   975 000,00
   1 218 750

   B***
   Dubí - Mánesova, K. Světlé

   1

   NEOCENĚNO


   F
   Košťany - Střelná, vody z prameniště
   1

   stoka DN 300
   m
   150
   6 500,00
   975 000,00   Celkem   975 000,00
   1 218 750

   G
   Košťany-Kamenný Pahorek, důlní vody
   1

   přepojení stoky ve stáv. šachtě
   ks
   1
   5 000,00
   5 000,00   Celkem   5 000,00
   6 250

   J***
   Újezdeček - Dukla, skladový areál

   1

   NEOCENĚNO – opatření provede majitel v rámci areálu


   P*
   Krupka - Maršov, Kollárova

   1

   stoka DN 300
   m
   20
   6 500,00
   130 000,00   Celkem   130 000,00
   162 500

   T*
   Krupka - Bohosudov, Dlouhá

   1

   stoka DN 400
   m
   10
   8 500,00
   85 000,00   Celkem   85 000,00
   106 250

   V***
   Újezdeček - Řetenická

   1

   NEOCENĚNO


   W*
   Újezdeček - sběrač A

   1

   stoka DN 600
   m
   370
   14 000,00
   5 180 000,00   Celkem   5 180 000,00
   6 475 000

   X**
   Újezdeček - stoka z Dukly

   1

   stoka DN 600
   m
   285
   14 000,00
   3 990 000,00   stoka DN 400
   m
   73
   8 500,00
   620 500,00   Celkem   3 990 000,00
   4 987 500

   H***
   Košťany - Kamenný Pahorek, kanalizace SAB   2

   NEOCENĚNO


   I***
   Košťany - Kamenný Pahorek, nátok do původní koncové šachty sběrače A

   2

   NEOCENĚNO


   Y**
   Újezdeček - Košťany-Kamenný Pahorek, sběrač A   2

   stoka DN 600
   m
   1320
   14 000,00
   18 480 000,00   Celkem   18 480 000,00
   23 100 000

   U***
   Řetenice - Buzulucká, Stavebniny Černý
   3

   NEOCENĚNO   NÁTOK BALASTNÍCH VOD CELKEM


   29 820 000,00
   37 275 000,00

   Vysvětlivky:

   *
   upřesnění možné pouze na základě podrobného průzkumu


   **
   upřesnění možné pouze na základě kamerové prohlídky   ***
   ocenění možné pouze na základě podrobného průzkumu  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Újezdeček PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Sobědruhy PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Sobědruhy Pod Kopcem PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Sobědruhy PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sobědruhy - Pod kopcem čp.50 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Řetenice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Řetenice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Řetenice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Prosetice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Srbice 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trnovany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Trnovany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Teplice Kollárova čp.1629 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Teplice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  627,0 240,0 867,0

  Mapa