Srbice - CZ042.3509.4213.0302.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Srbice

  Číslo obce PRVKUK 0302
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0302
  Kód obce 567833
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0302.01 Srbice 15293 152935
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Srbice leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 203 - 207 m n. m. Na území obce je vodní nádrž Modlany. Území obce patří do povodí Ohře. Do roku 2030 se předpokládá s výstavbou 20 RD. Očekávaná kapacita území je cca 650 trvale bydlících obyvatel a předpokládá se postupná výstavba RD i po roce 2030. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 243 257 297 430 470 500
   přechodně bydlící 300 300 251 127 58 10
   celkem 543 557 548 557 528 510
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   234 247 271 450 484 510
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Srbice je zásobována pitnou vodou ze dvou skupinových vodovodů Modlany OP-SK-TP.032 a Teplice OP-SK-TP.037.
   Část obce zvaná staré Srbice je zásobována vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je VDJ Srbice - nový – 250 m3 , který je zásobován z VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.). Z důvodu posílení tlaku byl rovněž proveden odbočný řad z obce Drahkov.
   Část obce tzv. nové Srbice jsou zásobované vodovodem OP-SK-TP.037.3. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka I – 2 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.), který je propojen s VDJ Teplice - Doubravka III 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.).
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Srbice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 447 506 487
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Splaškové odpadní vody jsou přečerpávány do stávající splaškové kanalizace Sobědruhy, odkud jsou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Stávající kanalizační systém obce Srbice je nově doplněn kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600, v celkové délce 1,6 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové délce 200,5 m. Dále je doplněn spojovací výtlačný řad z trub DN 125 až DN 180, v celkové délce 2,1 km. Součástí kanalizačního systému jsou také 2 čerpací stanice odpadních vod. 

   Na kanalizaci je napojeno 80 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany. 

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec plánuje dostavbu tlakové kanalizace (2. etapa) v celkové délce 1,9 km z trub DN 90 až DN 125.

   Dokončení stavby kanalizace je do roku 2022.


    

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-TP.033 Srbice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav IK-TP.033 Srbice 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Srbice čp.48 u rybníka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Srbice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19 834,0 6 658,0 26 492,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory