Srbice - CZ042.3509.4213.0302.01 - stav 2017

 1. Obec

  Srbice

  Číslo obce PRVKUK 0302
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0302
  Kód obce 567833
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0302.01 Srbice 15293 152935
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Srbice leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 203 - 207 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 100 rekreačních objektů. Na území obce je vodní nádrž Modlany. Území obce patří do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 25 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 243 257 281 305 - - -
   přechodně bydlící 300 300 300 300 - - -
   celkem 543 557 581 605 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   234 247 271 294 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Srbice je zásobována pitnou vodou ze dvou skupinových vodovodů Modlany OPSKTP.032 a Teplice OP-SK-TP.037.
   Část obce zvaná staré Srbice je zásobována vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je VDJ Srbice – 1 x 50 m3 (237,94 / 244,15 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.).
   Část obce tzv. nové Srbice jsou zásobované vodovodem OP-SK-037.3. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka I – 2 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.), který je propojen s VDJ Teplice - Doubravka III 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.).
   Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci a s ní i výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Část obce Staré Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.033-J.N s vyústěním do Modlanského potoka. Druhá část obce Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.032-J.N se třemi výustmi. Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. A zbylá 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách s následným vsakováním vyčištěných odpadních vod. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec plánuje v letech 2016 – 2019 vybudovat kombinovaný kanalizační systém. Kanalizační systém bude tvořen částečně kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600, v celkové délce 1,7 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové délce 1,9 km. Dále bude vystavěn spojovací výtlačný řad z trub DN 200 a DN 225, v celkové délce 2,1 km. Součástí výstavby kanalizačního systému budou také 2 čerpací stanice odpadních vod. Plánovaný kanalizační systém bude zaústěn do stávající kanalizace města Teplice, kterým budou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Plán výstavby kanalizačního systému je rozdělen na 2 etapy.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Srbice 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Srbice čp.48 u rybníka PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Srbice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 270,0 6 270,0

  Mapa