Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.05 - stav 2004

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.05 Vrahožily 14313 143138
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vrahožily leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České Středohoří a v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými i domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 220 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obec patří do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 32 33 36 40 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 32 33 36 40 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   32 33 36 40 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrahožily je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně n/B OF-M-TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.3. Zdrojem vody je VDJ Rtyně – 1x250 m3 (216,00/220,00 m n.m.). V obci Rtyně je na rozvodné siti osazeno čerpadlo s frekvenčním měničem, kterým se dodává voda do rozvodné sítě obceVrahožily. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou od 60% trvale bydlících obyvatel čištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 363,0 363,0

  Mapa