Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.05 Vrahožily 14313 143138
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vrahožily leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České Středohoří a v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými i domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 220 m n.m. Obec patří do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 32 33 37 36 34 34
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 32 33 37 36 34 34
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   32 33 36 35 34 34
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrahožily je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně n/B OF-M-TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.3. Zdrojem vody je VDJ Rtyně – 1x250 m3 (216,00/220,00 m n.m.). V obci Rtyně je na rozvodné siti osazeno čerpadlo s frekvenčním měničem, kterým se dodává voda do rozvodné sítě obceVrahožily. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vrahožily předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 34
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou od 100% trvale bydlících obyvatel čištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČSOV Vrahožily, odkud budou splaškové vody výtlakem B z materiálu HDPE DN 80 v délce 804,5 m svedeny do kanalizačního systému obce Rtyně nad Bílinou a poté likvidovány na navrhované ČOV Rtyně nad Bílinou. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 481 m.

   Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Vrahožily PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 337,0 6 024,0 8 361,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/003083/2020/St D-209 Bystřice Kozlíky-rekonstrukce opevnění
  13. 5. 2020
  Teplice MgMT/127166/2013 A-195 malá vodní nádrž Rtyně nad Bílinou
  16. 12. 2013