Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.04 - stav 2010

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.04 Velvěty 14312 143120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velvěty leží na úpatí Českého středohoří v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy situovanými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 190 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká vodoteč Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 192 189 184 180 -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 -
   celkem 201 198 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   192 189 184 180 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velvěty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OFSKTP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.6. Zdrojem vody je přívodní řad vodárenské soustavy Fláje, ze kterého je zásobován VDJ Bystřany – 2 x 2500 m a z něj se voda dodává do VDJ Velvěty - Chemička (VDJ je v majetku chemičky Lybar, která je i provozovatelem). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby, bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velvěty nemá kanalizaci. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, 5 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na pole a zbylých 15 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Velvěty není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky budou rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bystřany. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1791 m s výtlakem ze dvou níže položených částí v DN 80 v délce 385 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 150 EO se zaústěním do Bíliny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Velvěty PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Velvěty PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 2 Velvěty PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 1 Kozlíky PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Velvěty PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 978,0 978,0

  Mapa