Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.04 Velvěty 14312 143120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velvěty leží na úpatí Českého středohoří v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy situovanými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 190 m n. m. Obcí protéká vodoteč Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 192 189 219 210 202 197
   přechodně bydlící 9 9 0 0 0 0
   celkem 201 198 219 210 202 197
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   192 189 184 139 165 187
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velvěty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bystřany OF-SK-TP.015 vodovodem OF-SK-TP.015.6. Zdrojem vody je přívodní řad vodárenské soustavy Fláje, ze kterého je zásobován VDJ Bystřany – 2 x 2500 m3. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP032013 je navrhováno propojení obce Vělvěty a Rtyně nad Bílinou novým přiváděcím řadem PE d90 v délce 1140 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 197
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velvěty nemá kanalizaci.

   Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, 5 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany a zbylých 15 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČOV Velvěty. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 889 m.

   Pro čištění odpadních vod bude vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 160 EO. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do řeky Bíliny.

   Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Velvěty PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Velvěty PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Velvěty PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 103,0 10 103,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/003083/2020/St D-209 Bystřice Kozlíky-rekonstrukce opevnění
  13. 5. 2020
  Teplice MgMT/127166/2013 A-195 malá vodní nádrž Rtyně nad Bílinou
  16. 12. 2013