Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.03 - stav 2010

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.03 Sezemice 14311 143111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sezemice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obcí protéká řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 50 % do roku 2015. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 78 87 103 120 - - -
   přechodně bydlící 17 17 17 17 - - -
   celkem 95 104 120 137 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   70 78 92 108 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sezemice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně nad Bílinou OFMTP.013 vodovodem OF-M-TP.013.1. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Sezemice – 1 x 100 m3 (242,70 / 242,70 m n. m.). Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 013/2 VDJ Sezemice - VDJ.TP 013/2 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sezemice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, 14 % trvale bydlících obyvatel má domovní mikročistírny s vypouštěním nečištěných odpadních vod do vodoteče, 1 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na pole a zbylých 15 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sezemice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky budou rekonstruovány s vyvážením na ČOV Bystřany. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1536 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 150 EO se zaústěním do Bíliny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Sezemice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Sezemice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 021,0 1 021,0

  Mapa