Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.03 Sezemice 14311 143111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sezemice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 - 220 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 78 87 89 85 82 80
   přechodně bydlící 17 17 40 47 47 47
   celkem 95 104 129 132 129 127
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 78 92 132 129 127
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sezemice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně nad Bílinou OF-M-TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.1. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Sezemice – 1 x 100 m3 (242,70 / 242,70 m n. m.). Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 013/2 VDJ Sezemice - VDJ.TP 013/2 100 1x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sezemice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče, 14 % trvale bydlících obyvatel má domovní mikročistírny s vypouštěním nečištěných odpadních vod do vodoteče, 1 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany a zbylých 15 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČSOV Sezemice, odkud budou splaškové vody výtlakem D-A z materiálu HDPE DN 80 v délce 1118,54 m svedeny do kanalizačního systému obce Rtyně nad Bílinou a poté likvidovány na navrhované ČOV Rtyně nad Bílinou. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 1183 m.

   Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Sezemice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 535,0 11 535,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/003083/2020/St D-209 Bystřice Kozlíky-rekonstrukce opevnění
  13. 5. 2020
  Teplice MgMT/127166/2013 A-195 malá vodní nádrž Rtyně nad Bílinou
  16. 12. 2013