Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.02 Malhostice 14309 143090
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malhostice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 170 - 210 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 61 63 70 67 64 63
   přechodně bydlící 14 12 0 0 0 0
   celkem 75 75 70 67 64 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   61 63 66 57 57 57
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malhostice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Malhostice OF-SK-TP.012. Vodovod dále zásobuje obce okresu Ústí nad Labem. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 700, napojení je provedeno přímo z AK Malhostice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Malhostice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 012/1 VDJ Malhostice - VDJ.TP 012/1 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 63
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malhostice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod. Zbylých 30 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČSOV Malhostice, odkud budou splaškové vody výtlakem C-A z materiálu HDPE DN 80 v délce 879 m svedeny do kanalizačního systému obce Rtyně nad Bílinou a poté likvidovány na navrhované ČOV Rtyně nad Bílinou. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 964,5 m. Tlaková kanalizace je navržena z materiálu HDPE DN63 v celkové délce 460 m.

   Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Malhostice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 100,0 11 229,0 16 329,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/003083/2020/St D-209 Bystřice Kozlíky-rekonstrukce opevnění
  13. 5. 2020
  Teplice MgMT/127166/2013 A-195 malá vodní nádrž Rtyně nad Bílinou
  16. 12. 2013