Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.02 - stav 2004

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.02 Malhostice 14309 143090
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malhostice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 170 - 210 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních objektů. Obcí protéká řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 61 63 66 70 - - -
   přechodně bydlící 14 12 10 8 - - -
   celkem 75 75 76 78 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   61 63 66 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malhostice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Malhostice OFSKTP.012. Vodovod dále zásobuje obce okresu Ústí nad Labem. Zdrojem vody je přivaděče Vodárenské soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Malhostice – 1 x 50 m3. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 012/1 VDJ Malhostice - VDJ.TP 012/1 50m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malhostice nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod. Zbylých 30 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Malhostice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby budou do roku 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Malhostice PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Malhostice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa