Labská Stráň - CZ042.3502.4202.0029.01 - stav 2004

 1. Obec

  Labská Stráň

  Číslo obce PRVKUK 0029
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0029
  Kód obce 544701
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0029.01 Labská Stráň 00045 451
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Labská Stráň leží severně od Děčína na náhorní plošině Děčínských stěn, v nadmořských výškách 285,00 – 340,00 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 44 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (75 lůžek). Zástavba rodinnými domy je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Ve středu obce se nachází požární nádrž, protéká zde pouze místní vodoteč. Území náleží do povodí Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 191 193 196 200 - - -
   přechodně bydlící 145 145 145 145 - - -
   celkem 336 338 341 345 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   191 193 196 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Labská Stráň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín - Hřensko (SK-DC.001/16). Voda z ÚV Hřensko je čerpána do VDJ Janov 1000 m3 (297,90/293,80 m n.m.), dále do VDJ Kámen 6000 m3 (404,00/399,00 m n.m.) a odtud přes přerušovací komoru gravitací potrubím DN 160 do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita i kvalita vody je vyhovující.
   Majitelem vodovodu je obec a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   V obci se nachází několik drobných zdrojů vody, které se nevyužívají pro veřejné zásobování obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celou zástavbu. Ve výhledu budou prováděny průběžné rekonstrukce stávající vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   117 119 121 122 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-DC.065-S.C) s čistírnou odpadních vod (septik + BF – 190 EO). Z níže položených částí jsou splaškové vody přečerpávány do kmenové stoky. Na kanalizaci je napojeno 61% obyvatel, 39% obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 12 km.
   Kanalizace a ČOV je v majetku a provozu obce.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S rozšiřováním kanalizace se v obci v nejbližším období neuvažuje.
   Ve výhledu, po roce 2015, dostavba kanalizační sítě - ČSOV s výtlakem dl. 650 m a kanalizace DN 300 dl. 0,59 km. Dostavba kanalizační sítě umožní, celkové napojení pro cca 80% obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 20% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 065/1/K ČOV LABSKÁ STRÁŇ PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 425,0 7 425,0

  Mapa