Labská Stráň - CZ042.3502.4202.0029.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

  1. Obec

    Labská Stráň

    Číslo obce PRVKUK 0029
    Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0029
    Kód obce 544701
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    728 (4202)
    Děčín

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3502.4202.0029.01 Labská Stráň 00045 451
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Labská Stráň leží severně od Děčína na náhorní plošině Děčínských stěn, v nadmořských výškách 285,00 – 340,00 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 44 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (75 lůžek). Zástavba rodinnými domy je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Ve středu obce se nachází požární nádrž, protéká zde pouze místní vodoteč. Území náleží do povodí Labe, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída.
      Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      trvale bydlící 191 193 208 200 193 188
      přechodně bydlící 145 145 21 24 24 24
      celkem 336 338 229 224 217 212
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      191 193 196 224 217 212
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Obec Labská Stráň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín - Hřensko (SK-DC.001/16). Voda z ÚV Hřensko je čerpána do ČS Janov u Hřenska a dále do VDJ Kámen 6000 m3 (404,00/399,00 m n.m.) a odtud přes revizní šachtu gravitací potrubím DN 160 do obce. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel. Kapacita i kvalita vody je vyhovující.
      Majitelem vodovodu je obec a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
      V obci se nachází několik drobných zdrojů vody, které se nevyužívají pro veřejné zásobování obyvatel.

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Labská Stráň předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      117 119 121 137 133 130
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      V obci je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-DC.065-S.C) s čistírnou odpadních vod (septik + BF – 190 EO). Z níže položených částí jsou splaškové vody přečerpávány do kmenové stoky. Na kanalizaci je napojeno 61% obyvatel, 39% obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 12 km.
      Kanalizace a ČOV je v majetku a provozu obce.
      Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      S rozšiřováním kanalizace se v obci v nejbližším období neuvažuje.
      Ve výhledu, po roce 2030, dostavba kanalizační sítě - ČSOV s výtlakem dl. 650 m a kanalizace DN 300 dl. 0,59 km. Dostavba kanalizační sítě umožní, celkové napojení pro cca 80% obyvatel, na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 20% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

    Mapa

    Bodové objekty

    Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
    ČOV Stav COV.DC 065/1/K ČOV LABSKÁ STRÁŇ PRVK\2021
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    6 704,0 0,0 6 704,0

    Mapa

  6. Vodoprávní rozhodnutí

    Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory