Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.01 Rtyně nad Bílinou 14310 143103
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rtyně nad Bílinou leží na úpatí Českého Středohoří z části v CHKO České středohoří v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 255 m n. m. Obcí protéká Bořislavský potok a řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 326 325 371 356 343 334
   přechodně bydlící 12 12 10 10 10 10
   celkem 338 337 381 366 353 344
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   317 317 317 366 353 344
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rtyně nad Bílinou je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně nad Bílinou OF-M-TP.013 vodovodem OF-M-TP.013.2. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Rtyně nad Bílinou – 1 x 250 m3 (216,00 / 220,00 m n. m.). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby TP032013 je navrhováno propojení obce Vělvěty a Rtyně nad Bílinou novým přiváděcím řadem PE d90 v délce 1140 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Rtyně nad Bílinou předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 013/1 ČS VRAHOŽILY - CS.TP 013/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 013/1 VDJ Rtyně nad Bílinou - VDJ.TP 013/1 250 250 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 295
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rtyně nad Bílinou nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče, 15 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vypouští je do vodoteče. 5 % obyvatel mají bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany a 10 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČOV Rtyně nad Bílinou pro 800 EO. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 2822 m. Tlaková kanalizace je navržena z materiálu HDPE DN50 a DN63  v celkové délce 1135 m. Součástí kanalizační sítě bude ČSOV Rtyně nad Bílinou s výtlakem A z materiálu HDPE DN80 v celkové délce 243,68 m.

   Pro čištění odpadních vod bude vybudována jednolinková mechanicko-biologická ČOV pro 800 EO. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do řeky Bíliny. 

   Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Rtyně na Bílinou PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Rtyně nad Bílinou PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Rtyně nad Bílinou PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 982,0 49 899,0 58 881,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/003083/2020/St D-209 Bystřice Kozlíky-rekonstrukce opevnění
  13. 5. 2020
  Teplice MgMT/127166/2013 A-195 malá vodní nádrž Rtyně nad Bílinou
  16. 12. 2013