Rtyně nad Bílinou - CZ042.3509.4213.0301.01 - stav 2004

 1. Obec

  Rtyně nad Bílinou

  Číslo obce PRVKUK 0301
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0301
  Kód obce 567809
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0301.01 Rtyně nad Bílinou 14310 143103
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rtyně nad Bílinou leží na úpatí Českého Středohoří z části v CHKO České středohoří v III. ochranném pásmu Teplických therem. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 255 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Obcí protéká Bořislavský potok a řeka Bílina. Území obce náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 326 325 324 324 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 338 337 336 336 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   317 317 317 317 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rtyně nad Bílinou je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rtyně nad Bílinou OFMTP.013 vodovodem OF-M-TP.013.2. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 700, ze kterého je zásobován VDJ Rtyně nad Bílinou – 1 x 250 m3 (216,00 / 220,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 013/1 ČS VRAHOŽILY - CS.TP 013/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 013/1 VDJ Rtyně nad Bílinou - VDJ.TP 013/1 250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rtyně nad Bílinou nemá kanalizaci. Odpadní vody jsou od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče, 15 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vypouští je do vodoteče. 3 % obyvatel mají bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany a 2 % trvale bydlících obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole. Zbylých 10 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat kanalizaci a ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Rtyně na Bílinou PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Rtyně nad Bílinou PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa