Proboštov - CZ042.3509.4213.0300.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Proboštov

  Číslo obce PRVKUK 0300
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0300
  Kód obce 567787
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0300.02 Přítkov 13311 133116
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přítkov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor v CHOPAV Krušné hory a v I. ochranném pásmu vodního zdroje Proboštov a v I. ochranném pásmu vodního zdroje Malše Trnovanská prameniště. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 350 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 161 169 189 181 174 170
   přechodně bydlící 0 0 40 47 47 47
   celkem 161 169 229 228 221 217
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   161 169 183 228 221 217
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přítkov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Přítkov OF-M-TP.030. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 400 (SFV), ze kterého je zásobován VDJ Přítkov – 2 x 50 m3 (358,47 / 361,37 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 031/2 VDJ Proboštov u Teplic - VDJ.TP 031/2 200 1x200 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 030/1 VDJ Přítkov - VDJ.TP 030/1 25 1x25 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Teplic 3c Proboštov - zářezy a pram.jímka - ZD.TP 031/11 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Teplic 2b Proboštov - zářezy a pram.jímka - ZD.TP 031/11 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Teplic PJ 5 Proboštov - zářezy a pram.jímka - ZD.TP 031/11 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Teplic 2a Proboštov - zářezy a pram.jímka - ZD.TP 031/11 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ3 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ4-2 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ4-3 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malše PJ2 prameniště Malše - ZD.TP 037/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Proboštov u Teplic studna Proboštov u Teplic studna - ZD.TP 031/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Zámeček zářez Sobědruhy Zámeček ZD.TP 037/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   148 156 169 210 204 199
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Přítkov má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.11-J.C, kterou jsou odpadní vody odváděny do kanalizačního systému obce Proboštov.

   Na kanalizační přivaděč z Přítkova je připojena kanalizace z části obce Vrchoslav.

   Kanalizační systém obce Proboštov je napojen na sběrač „D“ z Krupky. Pomocí ČS Sobědruhy jsou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Teplice s odvedením na ČOV v Bystřanech. Gravitační potrubí je z betonových trub a PVC v profilech DN300.

   Odpadní vody od 92 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a zbylých 8 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/047070/2018/Po A-41, J-1001 Dešťová kanalizace, retenční nádrže, lapač tuků - k.ú. Proboštov u Teplic, Roka komíny s.r.o.
  31. 5. 2018
  Teplice MgMT/073507/2016/St A-131 odbahnění rybníka Proboštov
  27. 7. 2016
  Teplice MgMT/063187/2020/St A-131 změna stavby Odbahnění rybníka v Proboštově,obec Proboštov
  20. 7. 2020