Proboštov - CZ042.3509.4213.0300.01 - stav 2004

 1. Obec

  Proboštov

  Číslo obce PRVKUK 0300
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0300
  Kód obce 567787
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0300.01 Proboštov 13310 133108
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Proboštov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 260 m n. m. Jedná se o obec do 2500 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Račí, Proboštovský a Modlanský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 079 2 073 2 063 2 053 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 2 079 2 073 2 063 2 053 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 066 2 066 2 063 2 053 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Proboštov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Proboštov OF-M-TP.031. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 400 (SFV), ze kterého je zásobován VDJ Proboštov – 1 x 200 m3 (304,39 / 306,81 m n. m.). Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 031/1 VDJ Sobědruhy - VDJ.TP 031/1 40m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 830 1 825 1 816 2 053 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Proboštov má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.10-J.C, která je napojena na sběrač „D“ z Krupky. Pomocí ČS Sobědruhy jsou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Teplice s odvedením na ČOV v Bystřanech. Lokálně je kanalizace na dvou místech po hrubém předčištění volně vyústěna na terén. Odpadní vody od 88 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a zbylých 12 % obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizace a do roku 2015 přepojit stávající septiky na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Proboštov - Sobědružská čp.328 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa