Proboštov - CZ042.3509.4213.0300.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Proboštov

  Číslo obce PRVKUK 0300
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0300
  Kód obce 567787
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0300.01 Proboštov 13310 133108
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Proboštov leží v hnědouhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 260 m n. m. Obcí protéká Račí, Proboštovský a Modlanský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 079 2 073 2 428 2 331 2 246 2 186
   přechodně bydlící 0 0 107 125 125 125
   celkem 2 079 2 073 2 535 2 456 2 371 2 311
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 066 2 066 2 063 2 456 2 371 2 311
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Proboštov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Proboštov OF-M-TP.031. Zdrojem vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje DN 400 (SFV), ze kterého je zásobován VDJ Proboštov – 1 x 200 m3 (304,39 / 306,81 m n. m.). Jihozápadní část obce je zásobena z VDJ Malše. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 031/1 VDJ Sobědruhy - VDJ.TP 031/1 40 40 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Březový háj 1a prameniště Proboštov - ZD.TP 031/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Březový háj 1b prameniště Proboštov - ZD.TP 031/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Sobědruhy Březový háj 1c prameniště Proboštov - ZD.TP 031/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 830 1 825 1 816 2 161 2 087 2 034
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Proboštov má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.10-J.C, která je napojena na sběrač „D“ z Krupky. Pomocí ČS Sobědruhy jsou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Teplice s odvedením na ČOV v Bystřanech. Jihozápadní část obce je odkanalizována do gravitační kanalizace Teplice. Gravitační potrubí je z betonových trub a PVC v profilech DN150 až DN600 v celkové délce 18,6 km.

   Odpadní vody od 88 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace a zbylých 12 % obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Proboštov - Sobědružská čp.328 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Proboštov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 23 262,0 23 262,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/047070/2018/Po A-41, J-1001 Dešťová kanalizace, retenční nádrže, lapač tuků - k.ú. Proboštov u Teplic, Roka komíny s.r.o.
  31. 5. 2018
  Teplice MgMT/073507/2016/St A-131 odbahnění rybníka Proboštov
  27. 7. 2016
  Teplice MgMT/063187/2020/St A-131 změna stavby Odbahnění rybníka v Proboštově,obec Proboštov
  20. 7. 2020