Osek - CZ042.3509.4213.0299.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Osek

  Číslo obce PRVKUK 0299
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0299
  Kód obce 567779
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0299.03 Hrad Osek 11296 112968
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Osek - Hrad leží na úbočí Krušných hor . Obec leží v CHOPAV Krušné hory v nadmořské výšce 330 - 400 m n. m. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Zástavbu tvoří rodinné domy a rekreačními objekty situované podél komunikace. Obcí protéká Osecký potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 50 55 49 10 17 23
   přechodně bydlící 38 35 55 20 20 20
   celkem 88 90 104 30 37 43
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   27 33 44 30 37 43
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Osek-Hrad je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hrad Osek M-TP.018. Zdrojem vody je prameniště Osek – hrad, ze kterého je zásobován VDJ Osek – Hrad – 2 x 7,5 m3 (546,50 / 547,56 m n. m.). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 018/2 VDJ Osek-Rýzmburk (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 018/2 250 250 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 018/3 VDJ Osek-Na Výsluní - VDJ.TP 018/3 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 018/1 VDJ Osek-hrad - VDJ.TP 018/1 15 2x7,5 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 4f zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Háj 4d zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ23a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ23c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ20b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ20c zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 4 prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 6f prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 3c prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 1a prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 2b prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 3d prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek PJ5 prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hrad Osek 6e prameniště Hrad Osek - ZD.TP 018/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ23b zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dlouhá Louka PJ20a zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Osek – hrad nemá kanalizaci. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Želénky a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OSÚ/25176/2013/SP Loučenský potok, ř.km 10,500-10,730 - revitalizace - Lom a Osek- Povodí Ohře, s.p. Chomutov
  10. 6. 2013
  Litvínov MELT/18100/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - nádrž Libkovice I. etapa Severočeské doly, a.s.
  15. 6. 2010
  Teplice MgMT/021522/2014/Ay A-120-akumulace ve štěrkové přehrážce Osek u Duchcova
  18. 4. 2014
  Teplice MgMT/021521/2014/Ay A-121-akumulace ve štěrkové přehrážce Hrad Osek
  18. 4. 2014