Osek - CZ042.3509.4213.0299.01 - stav 2004

 1. Obec

  Osek

  Číslo obce PRVKUK 0299
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0299
  Kód obce 567779
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0299.01 Osek 40936 409367
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Osek leží na úpatí Krušných hor. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Dolní Háj. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Osek u Duchcova – část území stupeň II.C, Hrdlovka-Nový Dvůr – celé území stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné, bytové a panelové domy podél komunikací. Město se rozkládá v nadmořské výšce 270 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 5000 trvale bydlících obyvatel, je zde 58 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s kapacitou 158 lůžek. Obcí protéká Osecký potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 972 5 006 5 063 5 121 - - -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 - - -
   celkem 4 981 5 015 5 072 5 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 972 5 006 5 063 5 121 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Osek je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Duchcov OF-SK-TP.020 vodovodem OF-SK-TP.020.1. Zdrojem vody jsou přivaděče Vodárenské soustavy Fláje DN 600 a DN 800, ze kterých je zásobován VDJ Osek – Na Výsluní – 2 x 650 m3 (399,52 / 404,09 m n. m.). Z VDJ Osek – Na výsluní je zásobováno horní tlakové pásmo města. Dále je voda dodávána do vodojemů dolního tlakového pásma (DTP) VDJ Osek – Dub I – 1 x 1000 m3 (323,32 / 331,19 m n. m.) a do VDJ Osek – Dub II – 1 x 1054 m3 (325,76 / 330,65 m n. m.). Z těchto vodojemů je zásobován VDJ Osek – Na chmelnici, který zásobuje město Duchcov. Osek je rozdělen do dvou tlakových pásem. Vodojemy jsou napojeny i na vlastní zdroj prameniště Osek – Hrad. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Z hlediska zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální rozvoj města. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/2 zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/2 Zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 020/5 VDJ Osek-Chmelnice - VDJ.TP 020/5 3000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 020/2 VDJ Osek-Dub 2 - VDJ.TP 020/1 1054m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 020/1 VDJ Osek-Dub 1 - VDJ.TP 020/2 1000m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 823 4 856 4 912 5 121 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Osek má jednotnou kanalizační síť K-TP.015.4-J.C, která odvádí odpadní vody na ČOV Želénky od 97 % trvale bydlících obyvatel. 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace a 2 % obyvatel mají septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizační sítě s cílem snížení podílu balastních vod a do roku 2015 zrušit septiky a přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Osek PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Osek PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Osek PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Osek - Tyršova čp.452 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa