Osek - CZ042.3509.4213.0299.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Osek

  Číslo obce PRVKUK 0299
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0299
  Kód obce 567779
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0299.01 Osek 40936 409367
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Osek leží na úpatí Krušných hor. Město svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodního zdroje Dolní Háj. Katastrální území části města se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Osek u Duchcova – část území stupeň II.C, Hrdlovka-Nový Dvůr – celé území stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné, bytové a panelové domy podél komunikací. Město se rozkládá v nadmořské výšce 270 - 350 m n. m. Městem protéká Osecký potok. Území města náleží do povodí Ohře. Ve městě je omezená možnost pracovních příležitostí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 972 5 006 4 871 4 583 4 590 4 595
   přechodně bydlící 9 9 125 46 42 40
   celkem 4 981 5 015 4 996 4 629 4 632 4 635
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 972 5 006 5 063 4 629 4 632 4 635
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Osek je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Duchcov OF-SK-TP.020 vodovodem OF-SK-TP.020.1. Zdrojem vody jsou přivaděče Vodárenské soustavy Fláje DN 600 a DN 800, ze kterých je zásobován VDJ Osek – Na Výsluní – 2 x 650 m3 (399,52 / 404,09 m n. m.). Z VDJ Osek – Na výsluní je zásobováno horní tlakové pásmo města. Dále je voda dodávána do vodojemů dolního tlakového pásma (DTP) VDJ Osek – Dub I – 1 x 1000 m3 (323,32 / 331,19 m n. m.) a do VDJ Osek – Dub II – 1 x 1054 m3 (325,76 / 330,65 m n. m.). Z těchto vodojemů je zásobován VDJ Osek – Na chmelnici, který zásobuje město Duchcov. Do VDJ Osek-Dub I je napojen i vodní zdroj Dlouhá Louka. Osek je rozdělen do dvou tlakových pásem. Prameniště Osek – Hrad zásobuje lokalitu pod VDJ Osek Hrad. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Osek předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/2 zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/2 Zářezy Dolní Háj - ZD.TP 019/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 020/5 VDJ Osek-Chmelnice - VDJ.TP 020/5 3000 3000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 020/2 VDJ Osek-Dub 2 - VDJ.TP 020/1 1054 1054 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 020/1 VDJ Osek-Dub 1 - VDJ.TP 020/2 1000 1000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 823 4 856 4 912 4 211 4 216 4 219
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Osek má jednotnou kanalizační síť K-TP.015.4-J.C, která odvádí odpadní vody gravitačně páteřním sběračem A na ČOV Želénky. Potrubí je z různých typů materiálu v profilech DN200 až DN1000 v celkové délce 19,3 km.

   V roce 2020 bylo dokončeno prodloužení veřejné kanalizace v Rybniční ulici, celková délka stoky je 72,5 m z TDH DN300.

   Na kanalizaci je napojeno 91 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 9 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace se navrhuje gravitační splašková kanalizace na konci Jateční ulice. Celková délka trasy bude 583 m z KTH DN300.

   Realizace návrhu je plánovaná na rok 2021.

   V současné době (roku 2020) je ČOV Želénky na hranici své projektované kapacity.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Osek PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Osek PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Osek PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Osek - Tyršova čp.452 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15 716,0 41 645,0 57 361,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OSÚ/25176/2013/SP Loučenský potok, ř.km 10,500-10,730 - revitalizace - Lom a Osek- Povodí Ohře, s.p. Chomutov
  10. 6. 2013
  Litvínov MELT/18100/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - nádrž Libkovice I. etapa Severočeské doly, a.s.
  15. 6. 2010
  Teplice MgMT/021522/2014/Ay A-120-akumulace ve štěrkové přehrážce Osek u Duchcova
  18. 4. 2014
  Teplice MgMT/021521/2014/Ay A-121-akumulace ve štěrkové přehrážce Hrad Osek
  18. 4. 2014