Novosedlice - CZ042.3509.4213.0298.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Novosedlice

  Číslo obce PRVKUK 0298
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0298
  Kód obce 567752
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0298.01 Novosedlice 10687 106879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Novosedlice leží na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy podél komunikací. Město se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 280 m n. m. Obcí protéká vodoteč Bystřice a Novosedlický potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 154 2 187 2 249 2 088 2 012 1 958
   přechodně bydlící 0 0 49 57 57 57
   celkem 2 154 2 187 2 298 2 145 2 069 2 015
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 154 2 187 2 243 2 130 2 054 2 000
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Novosedlice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.5. Zásobování vodou je zajištěno z VDJ Malše. Vodovodní síť Novosedlic je propojena s vodovodní sítí města Dubí a města Teplice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 037/3 VDJ Novosedlice - nový - VDJ.TP 037/3 12000 12000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 003 2 034 2 086 1 973 1 904 1 853
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Novosedlice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.9-J.C napojenou na kanalizační systém Teplic s odváděním odpadních vod na ČOV Bystřany.

   Kmenová stoka B procházející územím Novosedlic, převádí přes řešené území i odpadní vody z části města Dubí.

   Území Novosedlic je rozděleno na dvě kanalizační povodí. První povodí zahrnující severní a východní část obce je odvodňováno do kmenové stoky B vedoucí podél toku Bystřice. Druhé povodí je tvořeno jihozápadním okrajem zástavby a odpadní vody jsou svedeny do kanalizačního sběrače vedoucího ulicí Míru (resp. Novosedlickou ulicí) do Teplic. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 10,6 km.

   Odpadní vody od 92 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 5 % obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace. Zbylá 3 % obyvatel mají septiky se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Novosedlice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory