Novosedlice - CZ042.3509.4213.0298.01 - stav 2004

 1. Obec

  Novosedlice

  Číslo obce PRVKUK 0298
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0298
  Kód obce 567752
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0298.01 Novosedlice 10687 106879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Novosedlice leží na úpatí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy podél komunikací. Město se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 3000 trvale bydlících obyvatel, je zde 150 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 30 lůžek. Obcí protéká vodoteč Bystřice a Novosedlický potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 154 2 187 2 243 2 300 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 2 154 2 187 2 243 2 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 154 2 187 2 243 2 300 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Novosedlice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.5. Zdrojem vody jsou prameniště Staré Fláje – Dubí štola, Bílinská pila a Sedmihorská cesta, odkud voda přitéká do VDJ Novosedlice – 1 x 300 m3 (308,12 / 311,78 m n. m.). Vodovodní síť Novosedlic je propojena s vodovodní sítí města Dubí a města Teplice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 037/3 VDJ Novosedlice - nový - VDJ.TP 037/3 12000m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 003 2 034 2 086 2 300 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Novosedlice má jednotnou kanalizaci K-TP.040.9-J.C napojenou na kanalizační systém Teplic s odváděním odpadních vod na ČOV Bystřany. Východní část do Teplice a západní část obce odvádí odpadní vody do sběrače „A“ z Košťan do Teplic. Odpadní vody od 93 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 5 % obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace. Zbylá 2 % obyvatel mají septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme zrušit septiky, přepojit je na kanalizaci a postupně rekonstruovat kanalizační síť.
   Vzhledem ke kapacitní přetíženosti sběrače B v Novosedlicích bylo v rámci zpracování Generelu kanalizace města Teplice rozhodnuto o realizaci oddílné kanalizace na některých rozvojových plochách v Dubí - Bystřici a v Novosedlicích. Stavbu navrhujeme realizovat po roce 2016.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Novosedlice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 54,0 54,0

  Mapa