Moldava - CZ042.3509.4213.0297.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Moldava

  Číslo obce PRVKUK 0297
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0297
  Kód obce 567728
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0297.02 Nové Město 09831 98311
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Město je pohraniční horská obec položená na náhorní rovině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a Přírodního parku Natura 2000. Svým územím obec zasahuje do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice a Hrob - Mlýny. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 330 m n. m. Obcí protéká vodoteč Divoká Bystřice. Území obce náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 28 25 49 16 20 23
   přechodně bydlící 520 520 380 400 411 420
   celkem 548 545 429 416 431 443
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 20 20 12 26 38
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové město je zásobována pitnou vodou skupinovým vodovodem SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.6. Zdrojem vody je přivaděč Staré Fláje, který zásobuje akumulační jímku – 1 x 4 m3 a pomocí čerpací stanice je zásobována rozvodná síť obce. Majitelem a provozovatelem je obec Moldava.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/16 VDJ Nové Město PK Fláje - VDJ.TP 027/16 4 1x4 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 2b prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 2c prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 16 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 20t prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 20u prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 15w prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 21v prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 19r prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 18n prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice S4 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 11m prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 2a prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 20s prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 19q prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 17o prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 11l prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 11k prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 17p prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 039/1 ČS Nové Město - CS.TP 039/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Město nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu se předpokládá po realizaci nové ČOV Dolní Moldava, vyvážení splaškových vod z Nového Města na tuto ČOV. K tomu bude nutné provést úpravu a revizi stávajících septiků na bezodtokové jímky, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V územním plánu je navržena splašková kanalizace a ČOV jako územní rezerva, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory