Moldava - CZ042.3509.4213.0297.02 - stav 2004

 1. Obec

  Moldava

  Číslo obce PRVKUK 0297
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0297
  Kód obce 567728
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0297.02 Nové Město 09831 98311
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Město je pohraniční horská obec položená na náhorní rovině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a Přírodního parku Natura 2000. Svým územím obec zasahuje do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice a Hrob - Mlýny. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 330 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel, je zde 260 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s kapacitou 120 lůžek. Obcí protéká vodoteč Divoká Bystřice. Území obce náleží do povodí Labe. Předpokládá se mírný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 28 25 21 17 - - -
   přechodně bydlící 520 520 520 520 - - -
   celkem 548 545 541 537 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 20 20 17 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové město je zásobována pitnou vodou skupinovým vodovodem SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.6. Zdrojem vody je přivaděč Staré Fláje, který zásobuje akumulační jímku – 1 x 4 m3 a pomocí čerpací stanice je zásobována rozvodná síť obce. Na vodovod je napojeno 71 % trvale bydlících obyvatel, 29 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem a provozovatelem je obec Moldava.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Po roku 2016 navrhujeme vybudovat vodovodní síť a nový vodojem o velikosti 100 m3 , který bude napojen na přívodní řad Staré Fláje. Ve VDJ bude umístěna AT stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 027/16 VDJ Nové Město PK Fláje - VDJ.TP 027/16 1x4m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 2b prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 2c prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 16 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 20t prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 20u prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 15w prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 21v prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 19r prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 18n prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice S4 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 11m prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hrob Mlýny PJ2 prameniště Hrob-Mlýny - ZD.TP 022/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 2a prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 20s prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 19q prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 17o prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 11l prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 11k prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 17p prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 039/1 ČS Nové Město - CS.TP 039/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Město nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci s ČOV typu PROX s dočišťováním vypouštěných vod v retenčním rybníčku.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nové město PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa