Moldava - CZ042.3509.4213.0297.01 - stav 2022

 1. Obec

  Moldava

  Číslo obce PRVKUK 0297
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0297
  Kód obce 567728
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0297.01 Moldava 09830 98302
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moldava je pohraniční horská obec položená na náhorní rovině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory a v Přírodního parku Natura 2000. Obec svým územím zasahuje do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice a Dubí – štola. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 710 - 730 m n. m. Obec je rozdělena na Horní a Dolní Moldavu, počet obyvatel v obou částech je srovnatelný. Obcí protékají Oldřišský, Moldavský a Hraniční potok. Území obce náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 113 124 194 157 180 197
   přechodně bydlící 100 100 68 80 84 88
   celkem 213 224 262 237 264 285
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   102 113 133 142 171 195
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Moldava je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Moldava M-TP.040.
   Dolní část Moldavy je zásobována vodovodem M-TP.040.1. Zdrojem vody je Oldřišský potok (0,8 l/s) s úpravnou vody s pomalou filtrací a chlorací odkud se voda čerpá do vodojemu VDJ Moldava dolní – 1 x 100 m3(782,00 / 778,00 m n.m.).
   Horní část Moldavy je zásobována vodovodem M-TP.040.2. Zdrojem vody je vrtaná studna Moldava - horní (0,63 l/s) s úpravnou vody provzdušněním a chlorací, odkud se voda čerpá do VDJ Moldava horní – 1 x 50 m3 (789,00 / 784,00 m n.m.).
   Majitelem a provozovatelem je vodárenského zařízení je obec Moldava.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 040/1 ČS Moldava CS.TP 040/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 040/1 VDJ Moldava VDJ.TP 040/1 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 040/1 Moldava - ZD.TP 040/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice S1 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 3d prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 3e prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice 4f prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Moldava Moldava - ZD.TP 040/2 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav Moldava Moldava - UV.TP 040/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   56 63 72 166 264 285
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Dolní část Moldavy nemá kanalizační systém. Horní část Moldavy má splaškovou kanalizaci K-TP.031-S.C svedenou na ČOV Moldava.

   Na kanalizaci a ČOV Moldava je napojeno 70 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV Moldava je obec Moldava.

   ČOV Moldava je MB ČOV (jemnobublinná aktivace) pro 200 EO. Kapacita ČOV pro Q=30 m3/d s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Hraničního potoka. Na ČOV je napojeno 5 objektů ze SRN.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle projektové dokumentace je navrženo odkanalizování obce Dolní Moldava s čištěním splaškových vod na nově navržené ČOV Moldava. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV pro 250 EO. V obci je navržená podtlaková kanalizace s jednou podtlakovou stanicí umístěnou v areálu ČOV. Podtlaková kanalizace bude z PVC PN10 d90 v délce 2850 m, hlavní stoka z PVC PN 10 d160, d140, d125 a d110 v celkové délce 1390 m. 

   Výstavba proběhne do roku 2022.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Moldava PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Dolní Moldava PRVK\2021
  ČOV Stav COV.TP 031/1/K ČOV Moldava PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Nové město PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Moldava PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 824,0 15 824,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory