Moldava - CZ042.3509.4213.0297.01 - stav 2004

 1. Obec

  Moldava

  Číslo obce PRVKUK 0297
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0297
  Kód obce 567728
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0297.01 Moldava 09830 98302
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moldava je pohraniční horská obec položená na náhorní rovině Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory a v Přírodního parku Natura 2000. Obec svým územím zasahuje do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice a Dubí – štola. Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 710 - 730 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, je zde 50 rekreačních objektů a  ubytovací zařízení s kapacitou 180 lůžek. Obec je rozdělena na Horní a Dolní Moldavu, počet obyvatel v obou částech je srovnatelný. Obcí protékají Oldřišský, Moldavský a Hraniční potok. Území obce náleží do povodí Labe. Do roku 2015 se předpokládá výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 30 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 113 124 143 163 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 213 224 243 263 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   102 113 133 155 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Moldava je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Moldava M-TP.040.
   Dolní část Moldavy je zásobována vodovodem M-TP.040.1. Zdrojem vody je Oldřišský potok (0,8 l/s) s úpravnou vody s pomalou filtrací a chlorací odkud se voda čerpá do vodojemu VDJ Moldava dolní – 1 x 100 m3.
   Horní část Moldavy je zásobována vodovodem M-TP.040.2. Zdrojem vody je vrtaná studna Moldava - horní (0,63 l/s) s úpravnou vody provzdušněním a chlorací, odkud se voda čerpá do VDJ Moldava horní – 1 x 50 m3.
   Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem je vodárenského zařízení je obec Moldava.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V letech 2004 – 2005 navrhujeme výstavbu nového vodojemu 1 x 50 m3 na kótě 812 m n. m. a rozšíření zdroje o 2 vrtné studny v blízkosti stávajících zdrojů s využitím stávající úpravny a čerpáním do nového VDJ, na který bude připojen vodovod dolní části obce. Nový vodovod bude DN 80 v délce 4231 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 040/1 ČS Moldava CS.TP 040/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 040/1 VDJ Moldava VDJ.TP 040/1 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 040/1 Moldava - ZD.TP 040/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice S1 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 3d prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 3e prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice 4f prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Moldava Moldava - ZD.TP 040/2 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav Moldava Moldava - UV.TP 040/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   56 63 72 163 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Dolní část Moldavy nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel v části Dolní Moldava jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 50 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Bystřany.
   Horní část Moldavy má splaškovou kanalizaci K-TP.031-S.C, kterou jsou odváděny odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel v části Horní Moldava na ČOV Moldava. Kanalizace a ČOV byly zkolaudovány v roce 1995. Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV Moldava je obec Moldava.
   ČOV Moldava je MB ČOV (jemnobublinná aktivace) pro 200 EO. Kapacita ČOV pro Q=30 m3/d s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Hraničního potoka. Na ČOV je napojeno 5 objektů ze SRN.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu navrhujeme v letech 2008 - 2010:

   1. dostavbu kanalizace DN 300 v horní části obce, délky 1020 m
   2. výstavbu nové ČOV pro 500 EO v dolní části obce s navazující dočišťovací stabilizačním dvoustupňovou nádrží. Kapacita ČOV pro Q = 113 m3/den s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do Moldavského potoka
   3. výstavba oddílné splaškové kanalizace DN 300 v dolní části obce 4670 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav vyust Moldava PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Dolní Moldava PRVK/2020
  ČOV Stav COV.TP 031/1/K ČOV MOLDAVA PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Moldava PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa