Modlany - CZ042.3509.4213.0296.05 - stav 2004

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.05 Věšťany 09773 97730
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věšťany leží v hnědouhelné pánvi pod Doubravskou horou. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 6 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 148 153 161 170 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 166 171 179 188 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   148 153 161 170 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Věšťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OPSKTP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.4. Zdrojem vody je VDJ Modlany – Roudníky – 1 x 150 m3 (264,4 / 267,92 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice - Doubravka II, který je zásobován přivaděčem DN 500 z VDJ Šibenik I. Z VDJ Modlany – Roudníky je voda dodávána do okresu Ústí n/L: Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 032/3 VDJ Modlany (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 032/3 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 032/4 VDJ Věšťany (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 032/4 30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 032/4 VDJ Modlany-Roudníky - VDJ.TP 032/2 150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   130 135 142 170 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Věšťany má jednotnou kanalizaci K-TP.030.4-J.C, která gravitačně odvádí odpadní vody na ČOV Modlany. Odpadní vody od 88 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 9 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a 3 % obyvatel mají septiky s přepadem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Modlany je podrobně popsána v kartě CZ042_0296_01 – Modlany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme zrušit septiky a přepojit je na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Modlany ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa