Modlany - CZ042.3509.4213.0296.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.05 Věšťany 09773 97730
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věšťany leží v hnědouhelné pánvi pod Doubravskou horou. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 - 220 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 148 153 190 182 175 171
   přechodně bydlící 18 18 33 38 38 38
   celkem 166 171 223 220 213 209
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   148 153 161 220 213 209
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Věšťany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.4. Zdrojem vody je VDJ Modlany – Roudníky – 1 x 150 m3 (264,4 / 267,92 m n. m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice - Doubravka II, který je zásobován přivaděčem DN 500 z VDJ Šibenik I. Z VDJ Modlany – Roudníky je voda dodávána do okresu Ústí n/L: Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 032/3 VDJ Modlany (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 032/3 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 032/4 VDJ Věšťany (neprovozuje SčVK) - VDJ.TP 032/4 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 032/4 VDJ Modlany-Roudníky - VDJ.TP 032/2 150 150 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   130 135 142 195 189 185
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Věšťany má jednotnou kanalizaci K-TP.030.4-J.C, která gravitačně odvádí odpadní vody na ČOV Modlany.

   Z místní části Suché jsou splaškové vody přečerpány přes Kvítkov do Věšťan a dále gravitačním způsobem do Modlan.

   Celková délka gravitační kanalizace je cca 3 km z PVC DN300 a DN250.

   Na kanalizaci je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 9 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním a od 3 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/072966/2015/Po G-486, I-385, H-524, A-125 Retenční nádrž, studna, vodovod, kanalizace - KROB Scanners Věšťany
  24. 6. 2015
  Ústecký kraj KUUK/042624/2020 schválení MŘ VD Modlany
  6. 3. 2020