Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.04 - stav 2004

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.04 Hillův Mlýn 07879 78794
  CZ042.3502.4202.0028.05 Mlýny 07878 78786
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní části obce Kytlice – Mlýny, Hillův mlýn leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 382,00 – 432,00 m n.m. Jedná se o obec do 110 trvale žijících obyvatel s 69 rekreačními objekty a s ubytovacím zařízením (28 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice, Černý potok, Bělá a Luční potok. Ve střední části obce se nachází rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 105 107 110 114 - - -
   přechodně bydlící 325 325 325 325 - - -
   celkem 430 432 435 439 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   76 79 85 92 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Mlýny, Hillův mlýn jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Kytlické Mlýny (M-DC.042). Voda z prameniště 3 l/s je svedena do VDJ 100 m3 (465,80/462,60 m n.m.) a potrubím DN 100 do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 72% obyvatel.
   Kapacita zdroje je vyhovující, ale kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Hp, Ca, Mg a Fe v síti. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stav sítě z LT je havarijní, je nutná celková rekonstrukce - stáří stávajícího vodovodu je cca 80 let. Zdroj bude prověřen a sledován, zatím lze provozovat bez návrhu opatření.
   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena i stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 042/1 100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1h ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné Pole 8 ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné Pole 7 ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlické Mlýny ZD.DC 041/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1ch ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné Pole 9 ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny buď do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (9 km) – 40% obyvatel nebo jsou bez čištění vypouštěny do povrchových vod – 60% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   ÚS navrhuje vybudování kanalizačního systému Kytlice. Oddílné kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod umístěnou na kat. území části obce Mlýny. V Mlýnech je navržena kanalizace DN 300 dl. 2,69 km, s tím že splaškové vody budou napojeny na kanalizační přivaděč z ČOV Mlýny do Kytlice. V současné době toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze doporučit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 320,0 5 240,0 6 560,0

  Mapa