Kytlice - CZ042.3502.4202.0028.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kytlice

  Číslo obce PRVKUK 0028
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0028
  Kód obce 562645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0028.04 Hillův Mlýn 07879 78794
  CZ042.3502.4202.0028.05 Mlýny 07878 78786
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní části obce Kytlice – Mlýny, Hillův mlýn leží východně od Děčína, v nadmořských výškách 382,00 – 432,00 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice, Černý potok, Bělá a Luční potok. Ve střední části obce se nachází rybník. Území náleží do povodí Labe, CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 105 107 124 119 114 112
   přechodně bydlící 325 325 2 2 2 2
   celkem 430 432 126 121 116 114
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   76 79 85 121 116 114
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Mlýny, Hillův mlýn jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Kytlické Mlýny (M-DC.042). Voda z prameniště Kytlice Mlýny K4 a K5 3 l/s. Jedná část obce je zásobena rovnou ze zdrojů a druhá přes  VDJ Mlýny 100 m3 (465,80/462,60 m n.m.) a potrubím DN 100 do obce. 
   Kapacita zdroje je vyhovující. V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Kytlice- Hillův Mlýn předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena i stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Mlýny ČS Mlýny PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Mlýny 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Kytlické Mlýny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny K4 Kytlice Mlýny K4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kytlice Mlýny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Kytlice Mlýny K5 ZD Kytlice Mlýny K5 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny buď do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (9 km) – 40% obyvatel nebo jsou bez čištění vypouštěny do povrchových vod – 60% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

   ÚS navrhuje vybudování kanalizačního systému Kytlice. Oddílné kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod umístěnou na kat. území části obce Mlýny. V Mlýnech je navržena kanalizace DN 300 dl. 2,69 km, s tím že splaškové vody budou napojeny na kanalizační přivaděč z ČOV Mlýny do Kytlice. V současné době toto technicky a ekonomicky náročné řešení nelze doporučit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Mlýny- návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 182,0 0,0 6 182,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory