Modlany - CZ042.3509.4213.0296.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.04 Suché 09772 97721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Suché leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 - 270 m n. m. Obcí protéká Žichlický potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 76 80 98 94 90 88
   přechodně bydlící 0 0 15 17 17 17
   celkem 76 80 113 111 107 105
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 55 65 111 107 105
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Suché je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.3. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je primárně zásobován z východního flájského řadu, ale lze zásobit i přivaděčem DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 53 58 63 61 58
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Suché má jednotnou kanalizaci K-TP.030.3-J.C, která odvádí odpadní vody na ČOV Modlany.

   Z obce jsou splaškové vody přečerpávány přes ČS Suché (Q=4,8 l/s) přes Kvítkov do Věšťan a dále gravitačním způsobem do Modlan. Celková délka gravitační kanalizace je 688 m z PVC DN300 a DN250. Celková délka tlakové kanalizace je 1,5 km z PVC DN90.

   Na kanalizaci je napojeno 66 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním a 9 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 030/2 Suché PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Suché PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/072966/2015/Po G-486, I-385, H-524, A-125 Retenční nádrž, studna, vodovod, kanalizace - KROB Scanners Věšťany
  24. 6. 2015
  Ústecký kraj KUUK/042624/2020 schválení MŘ VD Modlany
  6. 3. 2020