Modlany - CZ042.3509.4213.0296.04 - stav 2004

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.04 Suché 09772 97721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Suché leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 265 - 270 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Žichlický potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 76 80 87 95 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 76 80 87 95 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 55 65 77 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Suché je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OPSKTP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.3. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je zásobován z přivaděče DN 500 z VDJ Šibenik I. Na vodovod je napojeno 66 % obyvatel, zbylých 34 % obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 53 58 62 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Suché má jednotnou kanalizaci K-TP.030.3-J.C, která odvádí odpadní vody na ČOV Modlany. ČS Suché čerpá odpadní vody do Kvítkova a odtud jsou odpadní vody gravitačně odváděny na ČOV Modlany. Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 25 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a 9 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Modlany je podrobně popsána v kartě CZ042_0296_01 – Modlany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhuje dobudovat kanalizační systém, napojit všechny nemovitosti na ČOV Modlany a zrušit stávající septiky a bezodtokové jímky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Suché PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Suché PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 96,0 96,0

  Mapa