Modlany - CZ042.3509.4213.0296.03 - stav 2004

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.03 Kvítkov 09770 97705
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kvítkov leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – malá část obce stupeň I.B a převážná část II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 265 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 86 93 105 117 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 116 123 135 147 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   64 71 82 95 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kvítkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OPSKTP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.2. Zdrojem vody je VDJ Teplice -  Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je zásobován přivaděčem DN 500 vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 74 % obyvatel, zbylých 26 % obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 55 62 58 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kvítkov má jednotnou kanalizaci K-TP.030.1-J.C, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Modlany. Odpadní vody od 58 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 37 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a 5 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bystřany. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Modlany je podrobně popsána v kartě CZ042_0296_01 – Modlany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme dobudovat kanalizační systém, napojit všechny nemovitosti na ČOV Modlany a zrušit stávající septiky a bezodtokové jímky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 19,0 19,0

  Mapa