Modlany - CZ042.3509.4213.0296.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.03 Kvítkov 09770 97705
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kvítkov leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – malá část obce stupeň I.B a převážná část II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 265 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 86 93 111 107 102 100
   přechodně bydlící 30 30 0 0 0 0
   celkem 116 123 111 107 102 100
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   64 71 82 91 91 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kvítkov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.2. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je primárně zásobován z východního flájského řadu, ale lze zásobit i přivaděčem DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kvítkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 55 62 62 60 58
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kvítkov má jednotnou kanalizaci K-TP.030.1-J.C, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Modlany.

   Z obce Suché jsou splaškové vody přečerpávány přes Kvítkov do Věšťan a dále gravitačním způsobem do Modlan. Celková délka gravitační kanalizace je 1,7 km z PVC DN300 a DN250. 

   Na kanalizaci je napojeno 58 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 37 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním a od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 944,0 0,0 3 944,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/072966/2015/Po G-486, I-385, H-524, A-125 Retenční nádrž, studna, vodovod, kanalizace - KROB Scanners Věšťany
  24. 6. 2015
  Ústecký kraj KUUK/042624/2020 schválení MŘ VD Modlany
  6. 3. 2020