Modlany - CZ042.3509.4213.0296.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.02 Drahkov 09769 97691
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahkov leží v hnědouhelné pánvi pod Doubravskou horou v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 270 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 119 129 153 147 141 138
   přechodně bydlící 30 30 71 83 83 83
   celkem 149 159 224 230 224 221
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   119 129 147 230 224 221
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drahov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.1. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je primárně zásobován z východního flájského řadu, ale lze zásobit i přivaděčem DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Drahkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 032/1 VDJ Srbice - VDJ.TP 032/1 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 032/2 VDJ Srbice nový- VDJ.TP 032/2 250 250 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Srbice 1b ZD Srbice - ZD.TP 032/10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Srbice 1a ZD Srbice - ZD.TP 032/10 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 109 124 216 211 208
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drahkov má jednotou kanalizační síť K-TP.029-J.C. Odpadní vody jsou čerpány do kanalizace Teplice a následně do ČOV Bystřany. Celková délka gravitační kanalizace je 3,2 km, celková délka tlakové kanalizace je 571 m. ČSOV Drahkov (Q=7 l/s) je vybudována v místě bývalé ČOV.

   Na kanalizaci je napojeno 94 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 6 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

    V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Drahkov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Drahkov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Drahkov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 382,0 0,0 4 382,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/072966/2015/Po G-486, I-385, H-524, A-125 Retenční nádrž, studna, vodovod, kanalizace - KROB Scanners Věšťany
  24. 6. 2015
  Ústecký kraj KUUK/042624/2020 schválení MŘ VD Modlany
  6. 3. 2020