Modlany - CZ042.3509.4213.0296.02 - stav 2004

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.02 Drahkov 09769 97691
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahkov leží v hnědouhelné pánvi pod Doubravskou horou v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 270 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 119 129 147 165 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 149 159 177 195 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   119 129 147 165 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drahov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OPSKTP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.1. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.), který je zásobován přivaděčem DN 500 z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 032/1 VDJ Srbice - VDJ.TP 032/1 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 032/2 VDJ Srbice nový- VDJ.TP 032/2 250m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbice 1b ZD Srbice - ZD.TP 032/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbice 1a ZD Srbice - ZD.TP 032/10 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 109 124 165 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drahkov má jednotou kanalizační síť K-TP.029-J.C ukončenou ČOV Drahkov. Odpadní vody od 84 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace. Zbylých 16 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Drahkov je čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 117 EO a zajišťuje čištění odpadních vod pro obec Drahkov. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně bez přečerpávání kanalizační stokou DN 500, na které je před ČOV umístěna odlehčovací komora s odlehčením do silničního příkopu a poměrem ředění 1:4. Odpadní vody pokračují dále na ČOV potrubím DN 200.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    7 300 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        20,0    0,23
   Počet napojených EO                    117
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                350,0    2,55
       
   Výkonové parametry rok 2002:
   m3/r l/s
   Průměrný přítok Qd                        47 650    1,511
   Skutečný počet napojených EO                227
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5      44,0
   CHSK                  124,0
   NL          85,0
   N-NH4          4,5
   Pc         3,8

   Čistírna odpadních vod je umístěna pod obcí u silnice vedoucí ke komunikaci Teplice – Modlany. Vlastní čištění odpadních vod je zajištěno pomocí biologického reaktoru MČOV VHS I. Jedná se o nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivaci.
   Na ČOV jsou vydána rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 1441/231/I-38/02/Ma; 3264/231/I-38/93/Ře ze dne 18.3.2002. Platnost rozhodnutí byla stanovena do 31.12.2006.
   Výše uvedené rozhodnutí bylo dne 5.11. 2003 nahrazeno rozhodnutím Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 3264/321/I-38/93/Ře. Podmínkou udělení tohoto rozhodnutí bylo, že do 31.12.2005 je nutno vodoprávnímu úřadu předložit návrh technického řešení eliminace balastních vod přitékajících na ČOV.

   v kvalitě     mg/l „p“t/r
   CHSK        120,0
   BSK5         25,0    0,19            
   NL         27,0    0,22            

   v množství:
   Q = 35 000 m3/rok; Qmax. = 5,0 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme napojit všechny nemovitosti na ČOV Drahkov a zrušit stávající septiky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Drahkov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Drahkov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Drahkov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa