Modlany - CZ042.3509.4213.0296.01 - stav 2004

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.01 Modlany 09771 97713
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Modlany leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 200 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Obcí protéká Modlanský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst obyvatelstva cca o 1000 obyvatel a  výstavba 300 rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 291 530 930 1 330 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 351 590 990 1 390 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   291 530 930 1 330 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Modlany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OPSKTP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je VDJ Modlany – Roudníky – 1 x 150 m3 (264,42 / 267,92 m n.m.), do kterého se dodává voda z VDJ Teplice - Doubravka II. Z VDJ Modlany – Roudníky je voda dodávána do okresu Ústí n/L. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   201 367 643 1 317 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Modlany má jednotnou kanalizaci K-TP.030.2-J.C ukončenou na ČOV Modlany. Odpadní vody od 69 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace, 20 % obyvatel má septiky s přepadem do kanalizace, 10 % má septiky se vsakováním a odpadní vody od 1 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Odlehčovací komory:
   OK1- s ředícími poměry splaškových vod 1:4
   OK2- s ředícími poměry splaškových vod 1:5
   Další objekty:
   Na kanal. síti obce se nacházejí dvě ČSOV.

   ČOV Modlany je čistírna odpadních vod projektovaná pro cca 600 EO a zajišťuje čištění pro obce Modlany, Věšťany, Kvítkov, Suché. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně, na kanalizačním systému jsou osazeny dvě ČSOV a dvě odlehčovací komory s ředícími poměry splaškových vod 1:4 a 1:5.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    32 850,0 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        90,0    1,0
   Počet napojených EO                    600
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                400,0    13,14
   NL                                366,0    12,02    
   Výkonové parametry rok 2002:
   m3/r l/s
   Skutečný přítok                         35 809,01,91
   Skutečný počet napojených EO                280
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5      43,0
   CHSK                  145,0
   NL          60,0
   N-NH4          16,0
   Pc         3,8

   Čištění na ČOV Modlany je mechanicko – biologické. Čerpání splaškových vod se uskutečňuje pomocí čerpací stanice splašků, která je osazena čerpadly s drtičem a má bezpečnostní přepad do stávajícího odlehčení zaústěného do Modlanského potoka.
   Mechanické předčištění je zajišťováno pomocí česlí, vertikálním lapákem písku a pračkou písku.
   Biologické čištění je technologie směšovací dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu, ve dvou aktivačních nádržích s jednobublinným provzdušňováním s přerušovanou činností v poměru 1:1. Střídání oxických a anoxických fází zajistí dostatečnou nitrifikaci a denitrifikaci.
   Z aktivace je voda přiváděna přes odplyňovací žlab do uklidňovacího válce dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení kalu a vyčištěné vody. Kal pak odtéká gravitačně do čerpací jímky.
   Na ČOV jsou vydána rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 5033/231/I-53/02/Ma, ŽP 8120.99/231/I-53/00/Re ze dne 2.10.2002. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2011.

   v kvalitě     mg/l „p“mg/l“m“t/r
   BSK5        20,0     50,0    0,20            
   NL        25,0     60,0    0,75            
   CHSK        80,0    120,0    2,00
   N-NH4     8,0     20,0    0,15
   v množství
   Q = 70 000 m3/rok; Qmax. = 7,0 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 budou stávající septiky zrušeny a přepojeny na kanalizaci. Na ČOV Modlany v současnosti přitéká větší množství balastních vod, v budoucnu se předpokládá jejich postupné odpojení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Modlany PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Modlany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Modlany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Modlany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa