Modlany - CZ042.3509.4213.0296.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Modlany

  Číslo obce PRVKUK 0296
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0296
  Kód obce 567710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0296.01 Modlany 09771 97713
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Modlany leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy situované podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 185 - 200 m n. m. Obcí protéká Modlanský potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 291 530 374 1 004 1 009 1 013
   přechodně bydlící 60 60 40 46 46 46
   celkem 351 590 414 1 050 1 055 1 059
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   291 530 930 950 973 992
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Modlany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Modlany OP-SK-TP.032 vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zásobování je zajištěno z VDJ Srbice - nový, do kterého se dodává voda z VDJ Teplice - Doubravka II. Z VDJ Modlany - Roudníky je voda dodávána do okresu Ústí n/L. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   201 367 643 829 833 836
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Modlany má jednotnou kanalizaci K-TP.030.2-J.C ukončenou na ČOV Modlany.

   ČS Modlany (Q=2 l/s) přečerpává vody přicházející z gravitačních kanalizací v Modlanech a Věšťanech na ČOV Modlany.

   Jednotná kanalizační síť je kapacitně vyhovující i pro odvádění dešťových vod. Celková délka kanalizace je 2,5 km z PVC DN300 a DN250. Celková délka tlakové kanalizace je 311 m z PVC DN90.

   Na ČOV Modlany splaškové odpadní vody přečerpává také obec Roudníky přes ČSOV Roudníky. 

   Na kanalizaci je napojeno 79% trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do kanalizace a od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním a odpadní vody od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bystřany.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Modlany je mechanicko-biologická. Kapacita ČOV je 337 m3/den. ČOV je navržena na 1400 EO, BSK5 84 kg/den. Odpadní vody jsou předčištěny na strojně stíraných česlích a v lapáku písku. Poté jsou rozděleny na dvě biologické linky AN-DN. Aktivace jsou vybaveny jemnobublinnou aerací a ponorným míchadlem, dosazovací nádrže odtahem plovoucího kalu. Aeračním systémem je vybavena i kalová jímka. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Modlanského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 030/1/K Modlany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 030/1 Modlany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Modlany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Modlany ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Modlany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/072966/2015/Po G-486, I-385, H-524, A-125 Retenční nádrž, studna, vodovod, kanalizace - KROB Scanners Věšťany
  24. 6. 2015
  Ústecký kraj KUUK/042624/2020 schválení MŘ VD Modlany
  6. 3. 2020