Mikulov - CZ042.3509.4213.0295.01 - stav 2004

 1. Obec

  Mikulov

  Číslo obce PRVKUK 0295
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0295
  Kód obce 567701
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0295.01 Mikulov 09418 94188
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mikulov leží na jihozápadním svahu Krušných hor. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Svým územím zasahuje do CHOPAV Krušné hory a do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice, Dubí – štola a Mikulov. Obec se rozkládá v nadmořské výšce od 550  700 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel, je zde 157 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 258 lůžek. Zástavbu tvoří rodinné domky a rekreační objekty situované podél místních komunikací. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bouřlivec. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 150 159 174 189 - - -
   přechodně bydlící 480 480 480 480 - - -
   celkem 630 639 654 669 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   150 159 174 189 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mikulov M-TP.038. Zdrojem vody jsou prameniště– Nádraží a Mikulov II – Louka. Voda z prameniště Mikulov I - nádraží je vedena do VDJ Mikulov I – horní – 1 x 30 m3 (692,61 / 695,31 m n. m.) a zásobuje horní část obce a je dále propojen s VDJ Mikulov II - dolní – 1 x 50 m3 (619,98 / 623,04 m n. m.), který zásobuje dolní část obce. V době suchého období je do VDJ Mikulov I připouštěna voda z prameniště Vápenice přes PK Mikulov o objemu 1 m3. Zásobování obce je rozděleno do dvou tlakových pásem. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Mikulov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 038/1 VDJ Mikulov I - horní - VDJ.TP 038/1 30m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 038/2 VDJ Mikulov II - dolní - VDJ.TP 038/2 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 038/3 VDJ PK Mikulov - VDJ.TP 038/3 1m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/2 Prameniště II - louka - ZD.TP 038/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/2 Prameniště II - louka - ZD.TP 038/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dubí štola Dubí štola - ZD.TP 027/5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vápenice S3 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   150 159 174 189 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulov má jednotnou kanalizační síť K-TP.028-J.C ukončenou ČOV Mikulov. Do kanalizace jsou vypouštěny odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. ČOV Mikulov i kanalizační síť jsou nové v dobrém stavu.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Mikulov.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 10.4.1995 pod č.j.: ŽP 1428/231/G-18,I-21, RO-176/95/Ře
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m

   100
   -
   40
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004

   Jedná se ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu umístěnou s klimatických důvodů do zděného přízemí objektu.
   Objekty hrubého předčištění: lapač štěrku, česle, lapák písku, norné stěny. Aktivační prostor je tvořen ze dvou prefabrikovaných vodojemů 2 x 100 m3. Dosazovací nádrže jsou navrženy vertikální z typových nádrží. Kalojemy jsou prefabrikované podzemní nádrže s objemem 2 x 100 m3. Kal je vyvážen na ČOV Bystřany.
   Projektované parametry:
   Počet obyvatel=715 EO

   Výkonové parametry:
               přítok            
   Počet EO    =172
   Qdenní        =350    m3/d – v sezóně, 100 m3/d – mimo sezónu
   Q        =4    l/s
   BSK5    prům.    =50    mg/l    
   BSK5        =4    t/rok    
   NL prům.    =14    mg/l    
   NL         =1,971    t/rok    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa