Mikulov - CZ042.3509.4213.0295.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mikulov

  Číslo obce PRVKUK 0295
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0295
  Kód obce 567701
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0295.01 Mikulov 09418 94188
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mikulov leží na jihozápadním svahu Krušných hor. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Svým územím zasahuje do CHOPAV Krušné hory a do I. ochranných pásem vodních zdrojů Vápenice, Dubí – štola a Mikulov. Obec se rozkládá v nadmořské výšce od 550 - 700 m n. m. Zástavbu tvoří rodinné domky a rekreační objekty situované podél místních komunikací. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká potok Bouřlivec. V obci jsou omezené pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 150 159 226 181 190 197
   přechodně bydlící 480 480 342 360 381 396
   celkem 630 639 568 541 571 593
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   150 159 174 181 211 233
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mikulov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Mikulov M-TP.038. Zdrojem vody jsou prameniště Mikulov - Nádraží a Mikulov - Louka. Voda z prameniště Mikulov - nádraží je vedena do VDJ Mikulov I – horní – 1 x 30 m3 (692,61 / 695,31 m n. m.) a zásobuje horní část obce a je dále propojen s VDJ Mikulov II - dolní – 1 x 50 m3 (619,98 / 623,04 m n. m.), který zásobuje dolní část obce. Do VDJ Mikulov I je možno připouštět vodu z prameniště Vápenice přes VDJ Mikulov PK 1x1,0 m3. Zásobování obce je rozděleno do dvou tlakových pásem. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Mikulov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 038/1 VDJ Mikulov I - horní - VDJ.TP 038/1 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 038/2 VDJ Mikulov II - dolní - VDJ.TP 038/2 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 038/3 VDJ PK Mikulov - VDJ.TP 038/3 1 1 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/2 Prameniště II - louka - ZD.TP 038/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/2 Prameniště II - louka - ZD.TP 038/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 038/1 Prameniště I - nádraží - ZD.TP 038/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dubí štola Dubí štola - ZD.TP 027/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vápenice S3 prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   150 159 174 541 571 593
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odpadní vody z obce Mikulov jsou gravitačně svedeny  oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV Mikulov. Potrubí je z PVC DN250 a DN300 v celkové délce 2,7 km.

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Mikulov.

   ČOV Mikulov je vybavena technologií s dlouhodobou aktivací a úplnou stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 350 m3/den. ČOV je navržena na 720 EO, BSK5 43,2 kg/den. Přiváděná splašková odpadní voda je přes objekt hrubého předčištění zaústěna do aktivačních nádrží. Provzdušňování je zajišťováno jemnobublinkovými elementy pomocí dmychadel. Dosazováky jsou vertikální. Kal je po zahuštění v zahušťovací jímce skladován v kalojemech, odkud je kal odvážen fekálním vozem na ČOV Žalany k dalšímu zpracování. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Bouřlivec.

   Srážkové vody jsou svedeny původní dešťovou kanalizací přímo do potoka Bouřlivec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec (dle dotazníku) zvažuje částečnou rekonstrukci a rozšíření kanalizační sítě, pro budoucí výstavbu rodinných domů a připojení stávajících objektů v obci. Dále by byla provedena oprava a částečná rekonstrukce ČOV. Případná realizace se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.TP 028/1/K ČOV Mikulov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/006025/2014 D-195/Mi Bouřlivý potok Mikulov přehrážka
  12. 3. 2014