Lahošť - CZ042.3509.4213.0294.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lahošť

  Číslo obce PRVKUK 0294
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0294
  Kód obce 567647
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0294.01 Lahošť 07888 78883
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lahošť leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 - 225 m n. m. Jedná se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká potok Bouřlivec, západně od obce pak potok Loučenský. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 538 550 570 591 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 538 550 570 591 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   485 505 539 579 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lahošť je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.4. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 (267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 600. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel, zbylých 10 % obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme postupnou výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   64 66 68 591 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lahošť má jednotnou kanalizační síť K-TP.027-J.N s vyústěním do potoka Bouřlivec. Kanalizační síť je zastaralá, různých profilů a materiálů, mělce uložená. Na kanalizaci je napojena i část obce Hudcov.
   Nová výstavba podél hlavní komunikace Teplice – Duchcov je individuelně odkanalizována přes malou ČOV Lahošť – 12 % obyvatel.
   Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, 18 % trvale bydlících obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče a 10 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Vlastníkem ČOV je obec Lahošť a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV, která je navržena pro čištění odpadních vod od cca 150 EO a slouží pro čištění odpadních vod části obce Lahošť.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    6 300 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        17,26    0,20
   Počet napojených EO                    150
   Projektované hodnoty znečištění                mg/l    t/rok
   BSK5                                130,0     0,82
   NL                                100,0     0,63

   Výkonové parametry rok 2002:
   m3/r l/s
   Skutečný přítok                         3 450,00,11
   Skutečný počet napojených EO                90
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l t/rok
   BSK5      338,0     1,17
   CHSK                  762,0      2,63
   NL          256,0     0,88

   Jedná se o ČOV, která je tvořena dvěma paralelně umístěnými rotačními biodisky. Biodisky jsou umístěny v kruhové nádrži z polyethylenu, nádrž je částečně zapuštěna pod terén, biodisky jsou celkově uzavřeny. Nátok na paralelní nádrže je z rozdělovacího objektu. Vyčištěná odpadní vody odtéká společně do potoka Bouřlivec. Přebytečný kal je odvážen na ČOV Bystřany.
   Produkce stabilizovaného kalu 133,0 m3/rok.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Teplicích č.j. ŽP 3544/231/J-185, Ro-297/97/Kr, ze dne 22.12.1997. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5        30,0                    
   NL        35,0                    
   v množství
   Q = 6 700 m3/rok; Qmax. = 1,2 l/s

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje odkanalizování obcí Oldřichov, Jeníkov, Lahošť (propojení stávajících stok) a Hudcov (přivaděč). Veškeré odpadní vody budou centralizovány do čerpací stanice umístěné v jiho - východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na stávající ČOV Želénky. Tato ČOV Želénky bude rekonstruována a intenzifikována v rámci jiné stavby.
   Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov – Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na ČOV Želénky.
   Výtlak V4 je v délce 850 uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení.

   Projektové parametry pro Lahošt:

   1. Čerpací stanice – 4 ks
   2. Odlehčovací komory – 3 ks
   3. Potrubí korugované PVC 150(m)1 640
   4. Potrubí korugované PVC 250(m)810
   5. Potrubí korugované PVC 300(m)1 541
   6. Přípojka T 45 150/250(ks)64
   7. Přípojka T 45 150/300(ks)100
   8. Sběrné šachty DN = 1000(ks)53
   9. Protlak pod silnicí pro d 160 - DN 250(m)20
   10. Výtlak V4 DN 150(m)2 355
   11. Výtlak V5(m)70
   12. Výtlak V6(m)115
   13. Výtlak V7(m)95
   14. Kalníkové šachy DN 1000(ks)10
   15. Vzdušníkové šachty DN 1000(ks)10

   Stavbu navrhujeme realizovat v letech 2007 – 2009. V průběhu této stavby navrhujeme přepojit všechny objekty v obci na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Lahošť - křižovatka 07 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lahošť - Hornická 04 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lahošť - Na Vypichu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lahošť - Švermova čp.48 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lahošť - U Kapličky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lahošť - Švermova čp.32 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Lahošť PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lahošť Hornická, za vsí PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Lahošť PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lahošť - Švermova čp.82 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Lahošť PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa