Lahošť - CZ042.3509.4213.0294.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lahošť

  Číslo obce PRVKUK 0294
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0294
  Kód obce 567647
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0294.01 Lahošť 07888 78883
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lahošť leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 - 225 m n. m. Obcí protéká potok Bouřlivec, západně od obce pak potok Loučenský. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 538 550 586 592 640 675
   přechodně bydlící 0 0 49 57 57 57
   celkem 538 550 635 649 697 732
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   485 505 539 649 697 732
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lahošť je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.4. Zdrojem vody je VDJ Hudcov – Výšina – 2 x 125 m3 (267,59 / 270,99 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 600. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Lahošť předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   64 66 68 429 461 483
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Z jihovýchodní části obce Lahošť a z obce Hudcov odvádí odpadní vody kmenový sběrač H. Sběrač se napojuje do ČSOV Lahošť - Hornická (Q=6,5 l/s). Odtud je odpadní voda čerpána výtlakem V6 do páteřního sběrače A, který odvádí odpadní vody do ČOV Želénky.

   Ze severozápadní části obce odvádí odpadní vody kmenový sběrač I. Sběrač se napojuje do ČSOV Lahošť - Křižovatka (Q=1,3 l/s).

   Ze severovýchodní části obce odvádí odpadní vody kmenový sběrač J. Sběrač se napojuje do ČSOV Lahošť - Křižovatka. Odtud jsou odpadní vody čerpány výtlakem V7. Do výtlaku V7 se napojuje výtlak V8, který čerpá odpadní vodu z obce Jeníkov přes ČSOV Jeníkov - Hlavní. Potrubí je z betonových trub, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN500. Celková délka gravitační kanalizace je 4,04 km. Celková délka tlakové kanalizace je 1,8 km.

   Na kanalizaci je napojeno 66 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 34 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s přepadem do vodoteče.

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu se navrhuje pouze doplnění kanalizační stokové sítě k jednotlivým rozvojovým plochám, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V současné době (roku 2020) je ČOV Želénky na hranici své projektované kapacity.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Lahošť - křižovatka 07 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Lahošť - Hornická 04 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lahošť - Na Vypichu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lahošť - Švermova čp.48 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lahošť - U Kapličky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lahošť - Švermova čp.32 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Lahošť PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lahošť Hornická, za vsí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Lahošť PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lahošť - Švermova čp.82 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Lahošť PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 880,0 240,0 13 120,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Teplice MgMT/052321/2011 D-185/Mi Revitalizace Bouřlivce - Lahošť
  4. 7. 2011